BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/62/2003

U C H W A Ł A Nr X(62)03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Piszu

      Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późń zm.) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje:

§ 1
Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:

1. P. Zbigniew Piotr Mackiewicz – Przewodniczący
2. P. Stanisław Kruszyński – Zastępca Przewodniczącego
3. P. Grażyna Maria Gołębiewska – członek
4. P. Elżbieta Sakowska – członek
5. P. Sławomir Duda – członek

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:37
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:54
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2023 razy