BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/61/2003

U C H W A Ł A Nr X(61)/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska.

      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 , poz. 717 / oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2002r Nr 46, poz. 543, z 2001 Nr 129, poz 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r Nr 25 poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 , poz. 1682 , Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874 ) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXI(158)00 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000r.
w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska skreśla się § 1, 2 , 3 ,w § 5 podpunkt 5 ,w § 6 w punkcie 2 skreśla się zdanie :”Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, o której mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami „ oraz § 9.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:35
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:53
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2078 razy