BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/60/2003

U C H W A Ł A Nr X( 60)03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany składów osobowych w stałych Komisjach Rady oraz zmiany Uchwały Nr II(6)02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 9 grudnia 2002r w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.

     Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 / – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i d)s Bezrobocia Rady Miejskiej w Białej Piskiej Pana Edwarda Dąbkowskiego.

§ 2
1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II(6)02 z dnia 9 grudnia 2002r w pkt 2 skreśla się słowo „ członek „ , a wpisuje się słowa ”Zastępca Przewodniczącego”.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:53
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2032 razy