BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

2.wydawałem akty normatywne m.in. w sprawie:
1) ogłoszenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół w Drygałach, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej i Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej. Kadra kierownicza wyżej wymienionych placówek oświatowych miała powierzone pełnienie obowiązków dyrektorów szkół i przedszkola, na czas określony, tj. nie dłuższy niż 6 miesięcy. Do dnia 26 marca 2008 r. dokonano naboru ofert i w tej chwili trwa procedura konkursowa.
2) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2007 r. Sprawozdanie w terminie do
20 marca 2008 r. zostało przekazane Wysokiej Radzie i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, a w miesiącu kwietniu br., będzie przedmiotem debaty sesyjnej.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace inwestycyjne, a mianowicie:

1. zostały zakończone roboty budowlane przy Referacie Robót Publicznych i Gospodarki komunalnej w budynku dawnego internatu. Zakres przeprowadzonych prac remontowych obejmował:
 wykonanie w holu nowego wiatrołapu,
 wykonanie 6 pomieszczeń biurowych,
 montaż drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych,
 wykonanie podjazdu betonowego dla niepełnosprawnych,
 wykonanie posadzek,
 wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie.
2. W drodze procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca na remont Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej. Wyżej wymienioną inwestycję będzie realizowała Firma Handlowo-Usługowa Export-Import, Stanisław Gajda, ul. Ratuszowa 16 , 12-200 Pisz. Przewidywany zakres prac remontowych obejmuje:
 remont dachu,
 roboty wewnętrzne w holu,
 roboty zewnętrzne.

Jest mi niezmiernie miło powiadomić Państwa, że
w każdy poniedziałek od godziny 16.30,
w nowowyremontowanym gabinecie Poradni ,,K” Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej, przyjmuje specjalista neurolog. Pan Marek Chojnowski uruchomił swoją poradnię w ramach prywatnej Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej. Na początek jest to działalność odpłatna, jednakże
z tego, co przekazał Pan doktor, prowadzi rozmowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia o objęcie pacjentów poradą specjalistyczną w ramach ubezpieczenia.
Informuję Państwa, że do lekarza neurologa mogą się zgłaszać pacjenci z bólem kręgosłupa, z bólami
i z zawrotami głowy, z padaczką, z zaburzeniami pamięci ( m. in. chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera), ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi. Jednocześnie zapewniam, że prowadzimy rozmowy i w dalszym ciągu będziemy podejmować starania w celu uruchomienia w Białej Piskiej i innych poradni specjalistycznych

3. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Piszu został złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu windy pasażerskiej w budynku ośrodka zdrowia w Białej Piskiej. Przewidywany koszt realizacji zadania 90.000 zł, wysokość środków własnych 22.500 zł.
4. W ramach ogłoszonej rezerwy budżetowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały przygotowane 3 wnioski
o dofinansowanie remontów bieżących
w szkołach:
 Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej.
 Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim.
 Zespół Szkół w Drygałach.
Koszt realizacji zadania 179.507,87 zł., kwota dofinansowania 89.753.93 zł.

Z zakresu drogownictwa:
 przygotowano wnioski na wszczęcie postępowania w temacie dostaw żwiru i usług transportowych,
 prowadzono nadzór nad częściowymi remontami dróg gruntowych w mieście Biała Piska ul. Witosa ( garaże) i Sienkiewicza ( na kładkę),
 ustawiono wiaty przystankowe
w miejscowościach: Kolonia Kawałek, Nowe Drygały
z przygotowaniem miejsca na wiatę oraz Drygały,
 przygotowano niezbędne informacje do wykonania projektu odwodnienia działki
gminnej w miejscowości Mikuty. Zlecono wykonanie projektu oraz przygotowano
porozumienie w sprawie wykonania inwestycji
z Powiatem Pisz,
 przygotowano zlecenie na dostawy koszy na śmieci, ławki parkowe,
 dokonano oceny stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych oraz przygotowano wstępny plan remontów dróg,
 przygotowano porozumienie Gminy Biała Piska i Gminy Kolno w sprawie wspólnego wykonania mostu na rzece Wincenta obręb Jakuby.
 współpracowano z innymi zarządcami dróg publicznych na terenie gminy Biała Piska
w sprawie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy dotyczących stanu technicznego dróg.

Realizując zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych, w analizowanym okresie sprawozdawczym do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynęło ok. 300 wniosków, na które wystawiono decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Ponadto:
› wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległego podatku na łączną kwotę 201,00 zł, › 4 decyzje na odroczenie terminu płatności I raty podatku za 2008 rok
› wystawiono 25 tytułów wykonawczych do Komornika Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania zaległego podatku do Komornika Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 19.400,10 zł;
› wystawiono 27 upomnień na zaległy podatek;
› sołtysów rozliczono z płatności I raty podatku.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej, w imieniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
w dniach 03 marca – 07 kwietnia 2008 r., wezwałem poborowych do stawienia się przed powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru podlegają mężczyźni urodzeni w 1989 roku, urodzeni w latach 1984 – 1988 i w latach wcześniejszych, którzy dotąd nie stawili się do poboru. Do poboru wezwano także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1980 – 1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w latach 2007/2008 m.in. kończą naukę
w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.


Informuję, że w ramach użyczenia od Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej został zainstalowany INFOKIOSK. Urządzenie to jest ogólnodostępne (znajduje się na piętrze w budynku Urzędu) i funkcjonuje jako wolnostojące stanowisko komputerowe. INFOKIOSK jest podłączony do internetu i umożliwia każdej zainteresowanej osobie bezpłatne przeglądanie witryn internetowych związanych z pracą, a także umożliwia dostęp do internetowej bazy ofert pracy udostępnianych przez urzędy pracy z całej Polski. Wyposażony jest w ekran dotykowy (sensorowy), który usprawnia obsługę. Jego obsługa jest prosta
Zaletą INFOKIOSKU jest m.in. możliwość skorzystania z ofert pracy, które są
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu oraz znajdują się w krajowej bazie ofert pracy, jak i ofert pracy za granicą. Ponadto istnieje możliwość uzyskania informacji o rynku pracy, m.in. najnowsze akty prawne, przewodnik ABC, informacje
o zawodach, wskaźniki, stawki i bieżące informacje dotyczące działalności urzędów pracy. Umożliwia korzystanie ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Serwisu Urzędów Pracy oraz strony Ochotniczych Hufców Pracy. Proszę
o rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców osiedli i sołectw oraz zapraszam do korzystania
z INFOKIOSKU w celu skorzystania
z ogólnodostępnej wiedzy i poszukiwania ofert pracy.

Wykonanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej to przede wszystkim:
1. udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w zebraniach sprawozdawczo – odbiorczych
z zarządcami, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta i gminy,
2.przygotowanie wykazu budynków komunalnych przewidzianych do remontu w 2008 r.,

W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto
78 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego rozpatrzono:
- 74 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- pozostało do rozpatrzenia 4.
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych wynikająca z decyzji wydanych
w w/w okresie - 10 986,45zł
Ogółem wypłacono 67 765,49zł w tym :
zarządcy – 54 154,28 zł
ryczałt – 13 611,21 zł
W miesiącu marcu 2008r. dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 476 gospodarstw domowych.


Zatrudnienie. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym zostało zatrudnionych
w ramach:
1. robót publicznych – 28 osób,
2. prac interwencyjnych na ½ etatu – 21 osób, na cały etat – 1 osoba,
3.przygotowania zawodowego – 2 osoby,
4. stażu absolwenckiego 4 osoby.
W zakresie gospodarki leśnej, ochrony przyrody
i łowieckiej
1) analizowano, rozpatrywano i załatwiano podania o wycinkę drzew będących własnością osób fizycznych i prywatnych,
2) nadzorowano i koordynowano usługi przycinania nadmiernie rozrośniętych drzew
w mieście Biała Piska.
Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych. Sprzedano:
1) lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 1,
2) nieruchomość niezabudowaną nr 249/5
o powierzchni 101 m² położonej w Drygałach przy
ul. Szkolnej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,
3) nieruchomość niezabudowaną numer 130/1 o powierzchni 477 m² położonej w Grodzisku na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,
4) nieruchomości niezabudowanej numer 138/1 o powierzchni 1,49 ha położonej w Drygałach, przeznaczonej na cele rolne w przetargu ustnym nieograniczonym

Sporządzono ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem 288/7 o powierzchni 1133 m², położoną w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.

Sporządzono wykazy na sprzedaż:
1) w Białej Piskiej: lokalu mieszkalnego nr 4 i nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 10
i lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Krótkiej 1 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
2) w Bemowie Piskim: lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Lipowej 91
i lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kętrzyńskiego 99 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
3) nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami 193/35 o powierzchni 39 m², 193/36
o powierzchni 40 m² i 193/37 o powierzchni 69 m², położonych w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej
w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
4) nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami 671/5 o powierzchni 129 m² i 670/6
o powierzchni 124 m², położonych w Białej Piskiej przy ul. Witosa w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przygotowano dokumenty do zawarcia aktu notarialnego, wraz ze sporządzeniem protokołu
uzgodnień, na nieruchomość niezabudowaną numer 86/2 o powierzchni 500 m² położoną w Kowalewie.

Termin aktów notarialnych na w/w nieruchomości został ustalony na początek kwietnia 2008 r.

Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska i osób fizycznych.


Data powstania: środa, 2 kwi 2008 11:26
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2008 12:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:28
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1615 razy