BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zarządzenie Nr 72/2/08

w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.)
i Zarządzeniem Nr 53/2/07 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami
w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa i Zarządzeniem Nr 63/2/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej
i rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa - Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się wyboru oferenta CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ Stacja Opieki Caritas w Białej Piskiej,
12 - 230 Biała Piska ul. Konopnickiej 4/25, do realizacji zadania z zakresu medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa,
w 2008 roku.
2. Wykaz ofert wybranych w Otwartym Konkursie Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego o nazwie medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Udziela się oferentowi wskazanemu w ust. 1 niniejszego paragrafu dotacji w wysokości 120.000,00 zł. ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
4.Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania zostaną określone
w stosownej umowie.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała Piska.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 72/2/08 Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 03 marca 2008 r.

WYKAZ OFERT WYBRANYCH w OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na powierzenie zadania publicznego o nazwie
,,Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi,
niepełnosprawnymi i osobami w starszym
wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa".

Data wpływu oferty - 2008.01.31

Oferent
CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ
STACJA OPIEKI CARITAS
12 - 230 Biała Piska
ul. Konopnickiej 5

Nazwa zadania publicznego
Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi,
niepełnosprawnymi i osobami w starszym
wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa.

Termin realizacji zadania
2008.03.03 - 2008.12.31

Całkowity koszt zadania (w zł)
354.212,81

Wnioskowana kwota dotacji (w zł.)
120.000,00

Przyznana kwota dotacji w 2007 r. (w zł)
150.000,00

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski

Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2008 12:35
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2008 12:49
Data edycji: wtorek, 18 mar 2008 12:57
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:16
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2559 razy
Ilość edycji: 1