BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawałem akty normatywne w sprawie:
1)powierzenia Panu Andrzejowi Rosińskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół
w Drygałach na czas określony, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy, tj. od dnia 01 marca 2008 roku do dnia 31 sierpnia 2008 r.
2) układu wykonawczego budżetu gminy Biała Piska na 2008 rok.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace inwestycyjne, a mianowicie:
1. prace remontowo - budowlane przy adaptacji byłego internatu przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej na cele administracyjno-biurowe. Budynek ten będzie siedzibą Referatu Robót Publicznych
i Gospodarki Komunalnej, grupy remontowo – budowlanej i części urzędników. Celem polepszenia obsługi mieszkańców gminy, a w szczególności rolników, będzie tam miał swoją siedzibę Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Piszu Oddział w Białej Piskiej. Obecne warunki lokalowe tego Ośrodka są bardzo słabe. Siedzibę w tych pomieszczeniach będzie miała także Gminna Spółka Wodna w Białej Piskiej. Obecnie trwają intensywne końcowe prace remontowo – budowlane. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, ułożono posadzki, w części wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wstawiono ścianki działowe oraz wymieniono instalację elektryczną. Do wykonania pozostało pokrycie części dachu, obróbki blacharskie oraz prace malarskie wewnątrz budynku.
Referat ten będzie realizował podstawowe zadania ważne dla całej społeczności gminnej,
a w szczególności organizował pracę i nadzór nad pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych i staży, realizował sprawy z zakresu budowy, modernizacji i remontów gminnych obiektów kubaturowych, w tym oświatowych, współpracował
z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, radami, osiedli i sołectw w zakresie realizacji prac remontowo – budowlanych oraz utrzymania czystości na terenach gminnych, koordynował czynności związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, parków, placów, zabaw, zagospodarowaniem terenu
w zakresie rekultywacji i nasadzeń drzew i krzewów, gospodarował zasobami lokalowymi gminy oraz współpracował ze spółką wodną w zakresie zaspokajania potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

2. Zakończono prace remontowo - budowlane
w związku z adaptacją części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej na potrzeby stworzenia zespołu podstawowego ratownictwa medycznego. Po rocznym okresie starań, w dniu
18 lutego 2008 r. w Białej Piskiej uruchomiono wreszcie podstację pogotowia ratunkowego. Do tej pory nie mieliśmy w naszej gminie podobnej placówki. Teraz będzie tu punkt ratownictwa. Już od poniedziałku, tj. dnia 18 lutego 2008 r. nasi ratownicy mogą wyjeżdżać do nagłych przypadków przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podstawowy zespół ratownictwa medycznego powstał dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu gminy Biała Piska z Dyrektorem Szpitala Powiatowego
w Piszu.
Z budżetu gminy sfinansowano remont pomieszczeń wspomnianej placówki. Urząd wydał ponad 20 tys. zł. na remont i wyposażenie pomieszczenia socjalnego, sanitariatów, a także dyżurki ratowników. Całkowity koszt funkcjonowania stacji ratownictwa medycznego pokryje Szpital Powiatowy w Piszu w oparciu o umowę wynegocjowaną z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Minione miesiące obecnej kadencji i miesięczny okres sprawozdawczy to czas poświęcony na przygotowanie i remont placówek służby zdrowia. Cieknące dachy, permanentnie zalewane ściany, odpadające płytki pcv to widok szczególnie dobrze znany pacjentom Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej. Stan techniczny tego i innych budynków ośrodków zdrowia na terenie gminy jest fatalny. Moim priorytetem i pragnieniem jest stworzenie solidnej bazy dla służby zdrowia.
Już przy niewielkich nakładach finansowych pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wyremontowali budynek Ośrodka Zdrowia
w Kumielsku. Zakres wykonanych prac przewidywał remont gabinetów lekarskich, ułożenie terakoty, glazury, prace malarskie, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Ponadto zaadoptowano pomieszczenia po byłej bibliotece na gabinet stomatologiczny.
Dnia 15 lutego 2008 r. dokonano odbioru wyremontowanych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia
w Białej Piskiej. Ośrodek zyskał wyremontowane łazienki i hole, a przede wszystkim dostosowane pomieszczenia dla potrzeb podstawowego ratownictwa medycznego - karetki pogotowia, która będzie pełniła całodobowe dyżury w Białej Piskiej. Oddamy także laboratorium, które będzie świadczyć te same usługi co laboratorium w Piszu.
Docelowo planujemy generalny remont ośrodka zdrowia polegający na wymianie murów oporowych przed obiektem ośrodka zdrowia, wymianę pokrycia dachowego oraz remont holu wraz z wymianą zewnętrznej stolarki drzwiowej. W trosce o osoby niepełnosprawne likwidowane będą bariery architektoniczne, ułatwiające osobom niepełnosprawnym dotarcie do lekarza. W ramach tego przedsięwzięcia czynimy starania aby była zamontowana winda osobowa. Już do Starostwa Powiatowego w Piszu został skierowany wniosek
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ośrodka Zdrowia
w Białej Piskiej. Na parterze budynku wykonamy sanitariaty dla niepełnosprawnych. Już ogłoszono przetarg nieograniczony na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej.

4. Wystosowano zapytania ofertowe w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na budowę pomostu wraz z kąpieliskiem w miejscowości Ruda, oraz opracowania dokumentacji na wykonanie remontu i zagospodarowania nabrzeży stawu
w Białej Piskiej.

6. Wystosowano zapytanie ofertowe w sprawie wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, oraz opracowania programu usuwania azbestu dla Gminy.

7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontów budynków mieszkalnych będących własnością gminy Biała Piska. Przedmiotowa dokumentacja służyć będzie do przeprowadzenia przetargów na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót w każdym budynku obejmować będzie: wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, naprawę bądź wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, przemurowanie kominów będących w złym stanie technicznym. W niektórych budynkach zakres robót będzie zwiększony
o wzmocnienie bądź wymianę konstrukcji więźby dachowej, wykonanie wieńca żelbetowego oraz wymianę bądź naprawę innych elementów konstrukcyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania remontu. W skład opracowań wchodzić będą: kosztorysy inwestorskie oraz ślepe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowania projektowe (opisowe i graficzne) niezbędne do prawidłowego wykonania zadania oraz uzyskania, po uprzednim otrzymaniu stosownego upoważnienia, właściwych pozwoleń, zezwoleń
i uzgodnień wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Powyższa dokumentacja będzie niezbędna do wykonania remontów budynków komunalnych.

W okresie sprawozdawczym działania moje
i jednostek organizacyjnych gminy skupiły się m.in. na:
1. przygotowaniu uroczystości Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
W dniu 5 lutego 2008 r. 77 par małżeńskich, mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska, uroczyście obchodziło Złoty Jubileusz Małżeństwa. Informuję Państwa, że z inicjatywą nadania Medalu ,, Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" wystąpiłem do Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, który je nadaje. Świętowanie jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego będzie stałą, cykliczną imprezą organizowaną w naszej gminie.
Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowałem kolejnych 55 wniosków o odznaczenia par małżeńskich. Wszystkich Państwa, a za Państwa pośrednictwem mieszkańców sołectw i osiedli, proszę o kierowanie informacji do Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej w sprawie uhonorowania par małżeńskich. Chodzi o to aby niechcący nikogo nie pominąć.

2.Ogłosiłem Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez sportowych w 2008 r. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Biała Piska, wraz z udzieleniem dotacji na jego wykonanie. Beneficjenci zadania są: dzieci, młodzież
i osoby dorosłe. W dniu 25 lutego br. minął termin składania ofert. Obecnie rozpoczęła pracę komisja konkursowa.

3. Informuję, że dokonano rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami
w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa. Wpłynęła jedna oferta Stacji Opieki ,,Caritas” w Białej Piskiej.

4. W trosce o gospodarkę wodną naszej gminy wystąpiłem do rolników naszej gminy z inicjatywą powołania Gminnej Spółki Wodnej w Białej Piskiej. Osoby fizyczne i osoby prawne pragnące korzystać
z urządzeń spółki lub zainteresowane jej działalnością odpowiedziały na mój apel
i zadeklarowały przystąpienie do spółki.
W zainteresowanych sołectwach zorganizowano zebrania, które prowadził mój współpracownik
P. Ryszard Marek Topka. Na zebraniach omawiano sprawy powstania i organizacji Gminnej Spółki Wodnej oraz wytypowano 19 delegatów na Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 lutego 2008 r.
Na gospodarkę finansową Spółki składać się będą składki członkowskie, dotacja z budżetu gminy,
a także środki pozabudżetowe np. na przebudowę urządzeń melioracji szczegółowych, o które spółka będzie mogła się ubiegać. Gmina zakupi ciągnik
i wał ciężki. Sprzęt ten będzie wykorzystywany głównie do utrzymania dróg gminnych, a także będzie mógł być użyczany spółce wodnej. Dokupić należy tzw. odmularkę do rowów.

Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych, tj.
1. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, tj.: lokalu mieszkalnego numer 6
w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 173, numer 8 w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1, numer 6 w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2, numer 1 w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 8.
2. sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 101/4 o powierzchni 1200 m2
zabudowanej budynkiem mieszkalnym ( do rozbiórki ) i budynkiem gospodarczym,
położonej w Kruszewie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Sporządzono ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 86/2 o powierzchni 500 m2
położonej w Kowalewie przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sporządzono wykazy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:

a) lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 21,
b) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku trzyrodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 20,
c) na sprzedaż nieruchomości numer 110
o powierzchni 5200 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej
w Kożuchach.

Przygotowano do zawarcia aktów notarialnych ze sporządzeniem protokołów uzgodnień włącznie następujące nieruchomości:
a) na lokal mieszkalny numer 1 w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 91,
b) na nieruchomość numer 119/3
o powierzchni 145 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Sulimach 18,
c) na nieruchomość niezabudowaną numer 249/5 o powierzchni 101 m2 położoną
w Drygałach przy ul. Szkolnej.
Termin aktów notarialnych na w/w nieruchomości został ustalony na początek marca 2008 r.

Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska i osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 88 wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego rozpatrzono:
- 77 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- pozostało do rozpatrzenia 11.
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych wynikająca z decyzji wydanych
w w/w okresie - 11 175,30 zł
Ogółem wypłacono 67 925,35 zł w tym :
zarządcy – 54.791,91 zł
ryczałt – 13 133,44 zł
W miesiącu lutym 2008 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 472 gospodarstw domowych.

Z zakresu administracji rządowej zleconej gminie sporządzono:
- jeden akt małżeństwa i przyjęto 8 zapewnień
o zamiarze wstąpienia w związek
małżeński. Sporządzono trzy akty zgonu i jeden akt urodzenia.
- wydano 66 odpisów aktów stanu cywilnego,
1 decyzje w sprawie wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego i 1 decyzje w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
- wydano 278 dowodów osobistych. Nadal ok. 900 osób nie złożyło wniosków o wymianę dowodu osobistego.

W okresie od 30 stycznia 2008 r. do 28 lutego 2008 r. zatrudnienie znalazło ok. 40 osób. W ramach robót publicznych zatrudnionych było 14 osób, prac interwencyjnych (1/2 etatu) – 21 osób, prac interwencyjnych na cały etat – 1 osoba, przygotowania zawodowego – 2 osoby.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: wtorek, 4 mar 2008 09:54
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2008 10:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:26
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1732 razy