BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej

za okres od 28 grudnia 2007 r. do 29 stycznia 2008 roku


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
- wysokości opłat za korzystanie z obiektów
i urządzeń placówek oświatowych. Dotychczasowa praktyka oraz postulaty od dyrektorów placówek oświatowych były podstawą do ustalenia nowych stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych. Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do opracowania i wywieszenia
w miejscach widocznych na terenie obiektów szkolnych, regulaminów korzystania z obiektów
i urządzeń szkolnych.
- powołania komisji konkursowej do spraw naboru kandydata na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych. Informuję, że na ogłoszenie o konkursie odpowiedziała jedna kandydatka, która w drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego została wyłoniona jako kandydatka na ww. stanowisko.
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi
i niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku oraz organizacji imprez sportowych w 2008 r. Termin składania ofert ustalono kolejno na dzień
31 stycznia i 25 lutego 2008 r.,
- powołania zespołu do przygotowania i aktualizacji programów i planów Gminy Biała Piska. W związku
z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne zachodzi konieczność uaktualnienia dokumentów strategicznych gminy Biała Piska.
W tym celu został powołany zespół, któremu przewodniczy P.Wojciech Stępniak Zastępca Burmistrza Białej Piskiej. Prace będą prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, przedstawiciela Rady Miejskiej w Białej Piskiej i jednostek organizacyjnych podległych gminie Biała Piska.
3.realizowałem budżet gminy, wykonywałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W okresie sprawozdawczym prowadzono:
1) prace remontowo - budowlane przy adaptacji byłego internatu przy ul. Sikorskiego
w Białej Piskiej na cele administracyjno-biurowe.
2) prace remontowo-budowlane w związku
z adaptacją części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia
w Białej Piskiej na potrzeby stworzenia zespołu podstawowego ratownictwa medycznego.
Podpisano umowę na opracowanie zmiany Studium
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Biała Piska.
Złożono wnioski o dofinansowanie:
1) zakupu i montażu wyposażenia sali teatralno-muzycznej MGOK Biała Piska na kwotę
50.000 zł.
2) remontu drogi gminnej w miejscowości Komorowo na kwotę 45.000 zł.

Podejmowano działania w zakresie udzielania:
1. pomocy socjalnej mieszkańcom gminy Biała Piska, tj.:
- łączna kwota wydatkowanych środków na ten cel to suma 425 527,00 zł. Wymienione środki finansowe zostały wydatkowane na:
a) 119 zasiłków okresowych na kwotę 62 tys.zł.,
b) 9 zasiłków celowych na kwotę 8 100,00 zł.,
c) 35 zasiłków stałych na kwotę 10 218,00 zł.,
d) opłacenie 23 składek zdrowotnych na kwotę 732,00 zł.,
e) świadczenia rodzinne – 344 417,00 zł.

2. pomocy w opłatach wydatków z tytułu utrzymania lokali mieszkalnych, tj. dodatków mieszkaniowych.
W tym okresie przyjęto 82 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego rozpatrzono:
- 40 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- pozostały do rozpatrzenia 42 wnioski
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych wynikająca z decyzji wydanych
w w/w okresie - 5 286,45zł
Ogółem wypłacono 68 489,96 zł w tym :
Zarządcy - 54 574,67 zł.,
Ryczałt - 13 915,29 zł..

W miesiącu styczniu 2008r. dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 473 gospodarstw domowych.

Do Państwa wiadomości podam, że w 2007 roku wypłacono 6 412 dodatków mieszkaniowych na kwotę 921 469zł , w tym dla lokali: gminnych - 392 297zł , spółdzielczych - 173 085zł , prywatnych - 95 448 zł, wspólnot mieszkaniowych - 177 407 zł, innych ( zakładowych)- 83 232zł .

W okresie minionego miesiąca sprawozdawczego zatrudnialiśmy osoby bezrobotne
i poszukujące pracy. Łączne zatrudnienie w ww. okresie to 19 osób, z czego:
- 13 osób zatrudniono w ramach robót publicznych na pełny etat,
- 5 osób w ramach prac interwencyjnych,
- 1 osobę w formie przygotowania zawodowego.

Realizowano zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
W dniu 31 marca 2008 r. ostatecznie upływa termin ważności książeczkowych dowodów osobistych. Dane statystyczne pokazują, że i w naszej gminie są jeszcze osoby, które nie złożyły wniosku o nowy dowód. W dalszym ciągu motywujemy i zapewniamy niezbędne wsparcie i pomoc przy wymianie książeczkowych dowodów osobistych mieszkańcom naszej gminy.

Ponadto:
1.przyjęto 5 zapewnień o zamiarze wstąpienia
w związek małżeński.
2.Sporządzono i rozliczono 8 aktów małżeństwa,
8 aktów zgonu i 2 akty urodzenia.
3.Wydano 2 decyzje o zmianie nazwiska.
4.Sporządzono sprawozdania dotyczące:
- Planu świadczeń osobistych i rzeczowych oraz wydatków finansowych związanych z nałożeniem świadczeń w 2008 r.,
- Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,
- Stanu jednostek organizacyjnych obrony cywilnej Gminy Biała Piska,
- Alarmowania i ostrzegania ludności oraz związanymi z tym wydatkami.
- stanu bazy magazynowej sprzętu Obrony Cywilnej.
- realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej.

Opracowano:
- Plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie gminy Biała Piska w 2008 roku
- Plan zamierzeń obronnych Gminy Biała Piska na 2008 rok,
- Plan szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej na 2008 rok.
Podjęto czynności mające na celu ustalenie prawidłowego stosowania nazw miejscowości
w gminie Biała Piska, który musi być zgodny
z Wykazem urzędowym nazw miejscowości
w Polsce.

Na dzień 05 lutego 2008 r. zaplanowano uroczystość wręczenia 77 parom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Są to pary o 50 - cio i większym stażu małżeńskim. Uroczystość ta zapoczątkuje kolejne spotkania z Dostojnymi Jubilatami bowiem procedura przyznania medalu jest wydłużona
w czasie.

Realizacja zagadnień z zakresu gospodarki rolnej, leśnej i nieruchomościami przedstawia się następująco:
1. w związku z pojawiającymi się przypadkami zagryzienia psów przez wilki
w okolicach Nowych Drygał, Drygał i Pogorzeli Wielkiej dokonano analizy ww. przypadków oraz skierowano wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie
o interwencyjny odstrzał kilku sztuk wilka.
2. w związku ze złożonymi wnioskami dokonano sprawdzenia zasadności kierowanych prośb o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew
3. dokonano sprzedaży, w formie zawartych aktów notarialnych, 3 lokali mieszkalnych (Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 98, Biała Piska ul.Mickiewicza 18/5 i Krótka 1),
4. sporządzono 2 ogłoszenia o przetargu ustnym na nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne,
5. przygotowano do zawarcia 4 akty notarialne, w tym 3 na lokale mieszkalne i 1 na nieruchomość niezabudowaną,
6. wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i osób fizycznych.

Ponadto informuję, że:
1. z dniem 01 stycznia 2008 r. weszło
w życie rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Mieszkańcom gminy Biała Piska i wszystkim podmiotom będziemy świadczyć pomoc w zakresie uzyskania zmian w klasyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Powiat Piski, a tym samym i gmina Biała Piska, został zakwalifikowany do udziału
w realizacji programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.,, Program wyrównywania różnic między regionami". Wnioski można składać do 22 lutego 2008 r. do Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tutejszym Urzędem lub Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
3. całodobowo dyżurującą w 2008 r. apteką będzie apteka przy ulicy Lipowej 2 w Piszu. Apteka ta będzie zaspokoi potrzeby ludności i zapewni dostęp świadczeń w tym zakresie także w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
4. zwiększyły się uprawnienia kombatantów i ich rodzin w zakresie przyznania uprawnień do korzystania bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, uprawnień do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, bezpłatnego zaopatrzenia w leki.

Informuję także, że w okresie karnawału w różnych miejscowościach gminy Biała Piska odbyły się choinki dla dzieci i młodzieży. Każde dziecko uczestniczące w zabawie choinkowej otrzymało słodki upominek od Mikołaja.
Data powstania: czwartek, 31 sty 2008 08:52
Data opublikowania: czwartek, 31 sty 2008 08:57
Data edycji: czwartek, 31 sty 2008 09:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:26
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1700 razy
Ilość edycji: 1