BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zarządzenie Nr 60/2/08

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez sportowych w 2008 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) - Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:

§ 1
Zarządza się ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez sportowych w 2008 roku.

§ 2
Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez sportowych w 2008 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Ustala się termin:
1) składania ofert do dnia 25 lutego 2008 r. do godz. 15.00
2) rozstrzygnięcia konkursu - 28 lutego 2008 r. do godz. 15.00.
2.Zawarcie umów nastąpi na podstawie oceny złożonych ofert dokonanej przez Zespół Opiniodawczo - Doradczy.
3.Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Burmistrz Białej Piskiej po zasięgnięciu opinii zespołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Biała Piska.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski


Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 23 sty 2008 14:19
Data opublikowania: środa, 23 sty 2008 14:28
Data edycji: czwartek, 31 sty 2008 09:20
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:16
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2586 razy
Ilość edycji: 1