BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy Prawne Działania

Sołectwa, Osiedla – jednostki administracji pomocniczej Gminy.
Sołtysi – dane adresowe.
--------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: s o ł e c t w a oraz d z i e l n i c e, o s i e d l a i inne.
Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy,
w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa i Osiedla są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych Gminy sprawują organy gminy.


SOŁECTWA w GMINIE

Bełcząc, Cibory, Cwaliny, Danowo, Dmusy, Drygały, Nowe Drygały, Giętkie, Gruzy, Guzki, Kaliszki, Kolonia Kawałek, Konopki, Kowalewo, Kózki, Kruszewo, Kumielsk, Kożuchy, Komorowo, Lisy, Lipińskie, Łodygowo,Monety,Mikuty,Myśliki, Myszki, Nitki, Orłowo, Pawłocin, Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Rakowo Małe, Radysy, Ruda, Rogale Wielkie, Skarżyn, Świdry Kościelne, Świdry, Sulimy, Sokoły Jeziorne, Szkody, Szymki, Oblewo, Wojny, Włosty, Zalesie, Zabielne.


OSIEDLA w GMINIE

*Osiedle Nr 1 w Białej Piskiej
*Osiedle Nr 2 w Białej Piskiej
*Osiedle w Bemowie Piskim

Data powstania: środa, 2 lip 2003 11:45
Data opublikowania: środa, 2 lip 2003 11:46
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 21457 razy