BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

za okres od 30 listopada 2007 r. do 28 grudnia 2007 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Szanowni Państwo,

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej
kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszych obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
2.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia organu gminy w sprawach dotyczących:
« zmian budżetu gminy na 2007 r.,
« zmiany Zarządzenia Nr 81/1/07 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej. Zmiana dotyczyła utworzenia
w ramach aktualnie obowiązujących struktur organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, stanowiska kierowca – konserwator. Powyższe wynikało z konieczności zabezpieczenia wyżej wymienionego stanowiska w związku z zakupem do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej dostawczego samochodu osobowego Volkswagen, nabytego między innymi na potrzeby Referatu Rozwoju Gminy i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy wydałem zarządzenia w sprawach dotyczących m.in.:
« utworzenia funduszu nagród i wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Powyższe dotyczy utworzenia w ramach środków na wynagrodzenia rocznego funduszu nagród
w wysokości 5 %,
« ogłoszenia konkursu na stanowisko specjalisty
ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej. Informację o naborze zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
i w dzisiejszym wydaniu Gazety Piskiej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11 stycznia 2007 r.,
« powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez dostawczy samochód osobowy Volkswagen,
« ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku. Zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa. Termin składania ofert ustalono na dzień
31 stycznia 2007 r.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2007 r., w dniu 17 grudnia br. przy udziale Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku, mieszkańców gminy Biała Piska, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, uhonorowałem Złotym i Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju. Uhonorowanym rodzicom, których trzech i więcej synów służyło w wojsku, serdecznie gratuluję.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań inwestycyjnych gminy przedstawiała się następująco:
1) Trwają prace remontowo - budowlane w związku z adaptacją części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia
w Białej Piskiej na potrzeby pogotowia ratunkowego.
W chwili obecnej, systemem gospodarczym, wykonywane są roboty budowlane obejmujące:
adaptację holu na parterze w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej, wydzielenie niezależnych części lekarskich ( ścianki, zmiana lokalizacji drzwi, roboty sanitarne, armatura łazienki w laboratorium). W miejscu po laboratorium powstaną pomieszczenia socjalne zespołu podstawowego ratownictwa medycznego wraz z punktem pobrań materiałów laboratoryjnych.
Na początku 2008 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie generalnego remontu Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej obejmującego między innymi:
« remont dachu polegający na dociepleniu części nad hollem wraz z wymianą pokrycia dachowego,
« roboty zewnętrzne (murki oparowe do wymiany oraz do naprawy, chodniki, schody, opaska budynku),
« roboty wewnętrzne (wymiana drzwi zewnętrznych, odgrzybienie ścian, zbicie tynków, malowanie).
Na wykonanie prac remontowo – budowlanych we wszystkich budynkach ośrodków zdrowia zaplanowano na 2008 r. kwotę 300 tys. zł.
Prace remontowo budowlane prowadzone są także
w budynku Ośrodka Zdrowia w Drygałach
i w Kumielsku. Oczekujemy na wykonanie zleconej dokumentacji technicznej remontu Ośrodka Zdrowia
w Drygałach. Prace remontowo – budowlane przewidziane do realizacji w tym Ośrodku, to:
« zmiana lokalizacji drzwi wejściowych i wstawienie okna,
« rozbudowa spocznika przed głównym wejściem
z dostosowaniem ruchu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem schodów zewnętrznych
i zewnętrznej pochylni,
« wymiana drzwi łazienkowych i dostosowanie tego pomieszczenia do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
« wymiana drzwi do klatki schodowej i malowanie tejże klatki,
« wykonanie ścianki działowej przy głównym wejściu mającej na celu wydzielenie wiatrołapu,
« ułożenie chodnika z kostki brukowej przed nowoprojektowanym wejściem w związku ze zmianą lokalizacji okna wejściowego.
Prace jakie zostały wykonane w obiekcie Ośrodka Zdrowia w Kumielsku polegały na ułożeniu terrakoty i glazury, remoncie ubikacji, wymianiu wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonaniu gładzi oraz malowania, montażu umywalek, przebudowie wewnętrznego systemu kanalizacyjnego oraz montażu pieca centralnego ogrzewania.
Ponadto w okresie sprawozdawczym:
2) Podpisano umowę na wykonanie adaptacji byłego internatu przy ul. Sikorskiego
w Białej Piskiej na cele administracyjno - biurowe.
3) Wystosowano zapytanie ofertowe do firm urbanistycznych w sprawie opracowania zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Gminy Biała Piska.
4) Opracowano dokumentację techniczną (ekspertyzę) w sprawie naprawy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Placu Mickiewicza 14 oraz balkonu przy Placu Mickiewicza 12.
5) Złożono wniosek na dofinansowanie
z budżetu państwa na 2008 rok w zakresie bieżącego utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego na kwotę 12.200,00 zł
6) Złożono wniosek do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wykonanie prac remontowych przy pomniku zlokalizowanym na Placu Mickiewicza w Białej Piskiej. Wnioskowana kwota dofinansowania – 15.000,00 zł.
7) Przygotowano i skierowano do Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej Piskiej wykaz budynków przewidzianych do remontu w 2008 r. Planuje się wyremontowanie ogółem 22 komunalnych budynków mieszkalnych, w tym
w Białej Piskiej - 17, w Drygałach - 4, w Bemowie Piskim – 1. Przewidziano także dofinansowanie remontów 5 budynków we wspólnotach mieszkaniowych, w tym w Białej Piskiej – 3,
w Drygałach – 1, w Bemowie Piskim – 1. Zakres prac przewiduje: naprawę więźb dachowych i wymianę pokrycia dachowego, przemurowanie kominów oraz remont instalacji elektrycznych. Szacunkowy koszt wykonania prac to kwota 1.792.000,00 zł.
W przyszłym roku budżetowym zostanie opracowana dokumentacja techniczna remontów wyżej wymienionych budynków mieszkalnych (koszt ok. 90 tys. zł.),
8) Zamówiono i ustawiono wiaty przystankowe w miejscowościach Skarżyn i Rakowo Małe.
8) prowadzono nadzór nad remontami cząstkowymi dróg gminnych i dojazdowych na terenie miejscowości: droga gminna Drygały - Nitki , droga Kolonia Kawałek.
9) Wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ( odkrzaczanie pasów dróg gminnych i powiatowej Biała Piska – Kowalewo).

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było łącznie 186 osób, z tego :
« w ramach robót publicznych – 38 osób,
« w ramach prac interwencyjnych na cały etat – 2 osoba, na ½ etatu – 36 osób,
« w ramach staży absolwenckich – 8 osoby,
« na przygotowania zawodowego – 2 osoby,
« prace społeczno – użyteczne – 100 osób.
Przy pomocy osób zatrudnionych w wyżej wymienionych formach zatrudnienia w okresie sprawozdawczym dokonano:
« remontu świetlicy wiejskiej w Radysach,
« wymiany stolarki okiennej w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy,
« remontu pomieszczeń socjalnych w Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej,
« usunięcia awarii zgłaszanych przez lokatorów budynków gminnych.
Wykonanie zadań z zakresu komunalnej gospodarki mieszkaniowej gminy przedstawia się następująco:
Przyjęto 72 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego rozpatrzono:
-66 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
-pozostało do rozpatrzenia 6 wniosków
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych wynikająca z decyzji wydanych
w wyżej wymienionym okresie - 8 272,12 zł
Zakończono postępowanie administracyjne dotyczące wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych wszczętych wobec osób , które nie regulowały należności za mieszkanie.
Sporządzono listy wypłat dodatków - ryczałtów do banku oraz dla poszczególnych zarządców na grudzień 2007r.
Ogółem wypłacono 70 963,94zł w tym :
Zarządcy - 55 682,01 zł
Ryczałt – 15281,93 zł
W miesiącu grudniu 2007r. dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 480 gospodarstw domowych.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonywane były następująco:
1.Wydawano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2.Wydawano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany w zaświadczeniach oraz decyzje o likwidacji działalności gospodarczej.
3.Aktualizowano bazę danych programu ewidencji działalności gospodarczej.
4.Przygotowano zestawy zadań do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Biała Piska
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
5.Przygotowano dokumentację dotyczącą przemieszczania i zapewnienia warunków funkcjonowania urzędu na stanowiskach kierowania.
6.Prowadzono postępowania administracyjne związane z wydawaniem decyzji dotyczących
uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
7. Przekazywano codzienne meldunki do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piszu.
8.Aktualizowano rejestr świadczeń rzeczowych
i osobowych w związku z nakładanymi decyzjami na podstawie wniosków WKU w Ełku.
9.Przygotowano plan ewakuacji ludności, procedury reagowania na wypadek zagrożeń kryzysowych Gminy Biała Piska.
11.Przetwarzano dokumentację dotyczącą ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC.
12. Przetwarzano dokumentację do Terenowego Banku Danych w Olsztynie i MSWiA w Warszawie.
13. Aktualizowano kartoteki pobytu stałego
i czasowego, rejestr wyborców,
14. Prowadzono postępowania administracyjne
w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego
15. Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu , poświadczenia do celów stypendialnych i emerytalno-rentowych.

Realizacja zadań z zakresu podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco: Przyjęto około 143 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz udzielano pomocy rolnikom przy wypełnianiu tych wniosków. Wydano 343 decyzji o zwrot podatku akcyzowego
Wydanie 70 zaświadczeń o stanie majątkowym dla rolników, 2 zaświadczenia o ustroju rolnym dla rolników.
Spisano protokoły o stanie majątkowym i wydano
9 decyzji na umorzenie zaległego podatku na łączną kwotę 1.033,30 zł;
Wystawiono i wysłano 226 upomnień na zaległą IV ratę podatku za 2007 rok;

Zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki nieruchomościami wykonywane były następująco:
« sporządzono 2 wykazy na dzierżawę gruntów pod garaże,
« przygotowano 60 umów w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy,
« sporządzono 2 karty do KRUS.


W zakresie gospodarki leśnej i ochrony przyrody:
« rozpatrywano podania o usunięcie drzew będących własnością osób fizycznych i osób prawnych,
« prowadzono sanitarną wycinkę drzew
i nadzorowano usuwanie wiatrołomów z mienia gminnego zagrażających bezpieczeństwu i nie nadających się do dalszego wzrostu,
« nadzorowano usuwanie suchych konarów z 28 sztuk drzew akacji w Parku Miejskim w Białej Piskiej (usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa nad chodnikami i ulicą).
Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych przedstawia się następująco:
sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: w Bemowie Piskim lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kętrzyńskiego 99, nr 20 przy ul. Kętrzyńskiego 173, nr 3 przy
ul. Lipowej 91, nr 6 przy ul. Kętrzyńskiego 105,
w Białej Piskiej lokal mieszkalny nr 1 i nr 3 przy ul. Kościuszki 23, w Wojnach lokal mieszkalny nr 2.
Sporządzono 6 wykazów do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 1. lokali mieszkalnych: w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 8/3, Kościuszki 10/1, Moniuszki 1/1, w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 173/3.
2.nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych położonych w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki i w Nowych Drygałach przeznaczoną na cele rolne.
Przygotowano do zawarcia 6 aktów notarialnych ze sporządzeniem protokołów uzgodnień na następujące nieruchomości:
1. lokale mieszkalne położone w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 2/2, Piłsudskiego 2/5, Warszawskiej 14/2, Sienkiewicza 8/8,
2. na lokal mieszkalny w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 92/1,
3. na nieruchomość niezabudowaną nr 138/19 o pow. 153 m ².
Termin aktów notarialnych na ww. nieruchomości został ustalony na 28 grudnia 2007 r.
Ponadto wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Biała Piska i osób fizycznych.

Szanowni Państwo,
miesiąc grudzień to szczególny czas spotkań opłatkowych. Wzorem roku ubiegłego miało miejsce spotkanie opłatkowe z emerytami, osobami starszymi i samotnymi.

Wysoka Rado, Panie i Panowie,

pozostały już ostatnie minuty starego roku kalendarzowego 2007. Przed nami czas nowych perspektyw i oczekiwań . Z prawdziwą przyjemnością składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Niech zgoda i życzliwość, dobra wola oraz wzajemne zrozumienie towarzyszą Państwu na co dzień. Oby nadchodzący Nowy Rok 2008 był dla Państwa pomyślny, szczęśliwy i spokojny. Niech wszystkie słowa płynące wraz z życzeniami przyniosą optymizm i nadzieję na kolejne dni Nowego Roku,
a cały 2008 r. będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: piątek, 11 sty 2008 10:56
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2008 11:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1667 razy