BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa
Zarządzenie Nr 53/2/07
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 17 grudnia 2007 r.


w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi,
niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej.
Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) – Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:

§ 1
Zarządza się ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa.


§ 2
Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi,
niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Ustala się termin:
1) składania ofert do dnia 31 stycznia 2008 r. do godz. 15.00
2) rozstrzygnięcia konkursu – 15 lutego 2008 r. do godz. 15.00.

2.Zawarcie umów nastąpi na podstawie oceny złożonych ofert dokonanej przez Zespół Opiniodawczo – Doradczy.
3.Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Burmistrz Białej Piskiej po zasięgnięciu opinii zespołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała Piska.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski


OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Białej Piskiej
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami
w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Biała Piska wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Nazwa zadania:
Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa
II. Rodzaj zadania:
Opieka nad rodzinami wielodzietnymi
i pozbawionymi obecności matki, opieka nad chorymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi
w wieku starszym, poradnictwo socjalne. Zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej w zakresie elektrolecznictwa.
III. Beneficjenci zadania:
Rodziny wielodzietne i pozbawione obecności matki, niepełnosprawne osoby chore, osoby wymagające opieki rehabilitacyjnej.
IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
120.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
V. Zasady przyznawania dotacji
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.) oraz
z Uchwałą Nr XXI/182/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.
VI. Termin realizacji zadania: 2008 rok
VII. Termin składania ofert: do dnia
31 stycznia 2008 r. do godz. 15.00.
VIII. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Zarządzenie Nr 53/2/07 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 17 grudnia 2007 r.
IX. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku Otwartego Konkursu Ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami- Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku
w 2007 r. Kwota dotacji 150.000.00 zł.
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zm.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne na stronie internetowej www.bip.bialapiska.pl.

Zapytania należy kierować do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej tel. 087/424 13 54.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski


Pliki do pobrania:

  • Umowa Data dodania: 31 sty 2008 09:45
  • Oferta Data dodania: 31 sty 2008 09:45
  • Sprawozdanie Data dodania: 31 sty 2008 09:46
Data powstania: wtorek, 18 gru 2007 14:24
Data opublikowania: czwartek, 20 gru 2007 14:27
Data edycji: czwartek, 20 gru 2007 14:31
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:16
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2614 razy
Ilość edycji: 1