BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w okresie sprawozdawczym:
« nadzorowałem zadania gminy określone przepisami prawa,
« realizację budżetu gminy, a także wykonywałem zadania kierownika urzędu miejskiego,
« rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1. podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą. Zostały przygotowane projekty uchwał, szczególnie uchwał
w sprawach podatków i opłat lokalnych, zgodnie
z przesłanymi materiałami na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej, z którymi zostali zapoznani radni na posiedzeniach komisji rady.
Proponowane na 2008 r. stawki podatków i opłat lokalnych ustalono m.in. w oparciu
o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. W stosunku do analogicznego obwieszczenia Ministra Finansów sprzed roku podwyższeniu uległy wszystkie stawki kwotowe. Największy ,,skok” zanotowano w przypadku opłaty od posiadana psów – od 1 stycznia 2008 r. górna granica stawki tej opłaty wyniesie 100,00 zł. od jednego psa (obecnie wynosi 53,21 zł.). Proponuje się, aby na terenie gminy wysokość tej opłaty w 2008 roku ustalono w kwocie 20,00 zł. Niezbędnym warunkiem obowiązywania tej opłaty jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia ww. opłaty na terenie gminy.
Kolejną zmianą jest i to, że od 1 stycznia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych będą podlegać m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a górna granica stawki dla samochodów ciężarowych o dcm powyżej 3, 5 tony włącznie wynosi w 2008 r. – 676,20 zł. Stawka określona
w obwieszczeniu dla samochodów ciężarowych,
o których mowa w ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych (art. 10 ust. 1 pkt. 1 lit. a), nie ma zastosowania. Szczegóły będą przedstawione przy omawianiu poszczególnych projektów uchwał podczas dzisiejszych obrad Sesji.
Szanowni Państwo,
przed nami rok budżetowy 2008. Rok nowych zamierzeń i realizacji planu finansowego gminy Biała Piska. W okresie sprawozdawczym wiele uwagi
i pracy poświęcono przygotowaniu prowizorium budżetowego gminy na 2008 r. Do dnia 15 listopada 2007 r. projekt budżetu gminy na 2008 r. zawierający przedłożyłem Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Olsztynie. Będzie on przedmiotem debat komisyjnych, sesyjnych i narad, jednakże w tym miejscu pragnę przedstawić główne założenia planu finansowego gminy na 2008.r
W projekcie budżetu gminy na 2008 r. przewidziano wydatki na oświatę. Zaplanowano zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków motywacyjnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, regulację płac dla administracji
i obsługi z uwzględnieniem aktualnej wysokości najniższego wynagrodzenia, 5 % funduszu premiowego oraz 5 % podwyżki. Przez ostatnie lata płace administracji i obsługi szkół były niższe od minimalnych.
Zabezpieczono środki na remonty budynków komunalnych. Na 2008 r. zostały zaplanowane wydatki na wymianę dachów, instalacji elektrycznych, okien, drzwi w budynkach, na zakup materiałów do remontu, wykonanie ekspertyz. Uwzględniono remonty w budynkach Ośrodków Zdrowia w Białej Piskiej i Drygałach oraz pomieszczeń Referatu Robót Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Przewidziano wydatki inwestycyjne na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie:
- infrastruktury wodociągowej, tj. budowę wodociągu „Kukły - Kumielsk - Cwaliny – Jakuby”, budowę wodociągu „Orłowo - Zabielne - Oblewo”.
- gospodarki wodno-ściekowej w ramach przedsięwzięcia p.t. ”Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności,
- gospodarki odpadami w ramach Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
- inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k / Ełku”. Planuje się 20 % finansowania tych inwestycji przeznaczyć
z dochodów własnych, pozostałe środki pozyskać
z funduszy Unii Europejskiej.
Dla sołectw z terenu gminy Biała Piska zaplanowano remonty i wyposażenie świetlic, przygotowanie
i wyposażenie boisk wiejskich, uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Dzięki ostatnim działaniom Bemowo Piskie będzie miało Osiedlowy Dom Kultury. Podjąłem działania w kierunku uruchomienia apteki w Bemowie Piskim.
W zakresie dróg i ulic uwzględniono wydatki na:
- wykonanie ciągu pieszego ul. Moniuszki -
ul. Konopnickiej - ul. Sikorskiego w Białej Piskiej,
- modernizację drogi w Kumielsku wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Piszu,
- remonty chodników przy ul. Moniuszki w Białej Piskiej wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
- wykonanie parkingów i remont chodników na Osiedlu Witosa w Białej Piskiej,
- zakupy inwestycyjne: walec oraz ciągnik
z przyczepą. Praca tym sprzętem wpłynie na
poprawę jakości remontów dróg.
Ponadto zaplanowano utworzenie i dotację dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji infrastruktury melioracyjnej oraz zabezpieczono środki finansowe na przygotowanie dokumentacji wraz z pozwoleniami wodnoprawnymi na wykonanie pomostu na plaży miejskiej nad jeziorem Roś i zagospodarowanie stawu w Białej Piskiej oraz terenu wokół niego.
W założeniach finansowych gminy na 2008 r. pamiętamy zarówno o potrzebach mieszkańców wsi, jak i potrzebach mieszkańców Białej Piskiej. Jest on tak skonstruowany, że będzie zabezpieczał potrzeby wsi i miasta.

Wysoka Rado, Panie i Panowie,
W omawianym okresie:
1.wykonywałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej m.in. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.,
w sprawie podatków i opłat lokalnych, gospodarowania mieszkaniowym i komunalnym zasobem gminy, Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Informuję, że ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Miejska w Białej Piskiej wybrana
w dniu 26 października 2007 r. Młodzi radni zdecydowali o wyborze Prezydium Rady
w osobach:
Przewodniczący Rady – Karolina Grenda
Wiceprzewodniczący Rady – Robert Szymański
Sekretarz Rady – Iza Modzelewska
Skarbnik Rady – Marek Danowski
Gratuluję wyboru i życzę wielu cennych inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego.
3.wydawałem akty normatywne, tj.: zarządzenia
w sprawach dotyczących:
- Oświaty. P. Jadwidze Frąckiewicz powierzyłem pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej na czas określony,
tj. od 01 grudnia 2007 r. do 31 maja 2008 r. Informuję, że P. Barbara Markowska poinformowała mnie o zamiarze przejścia na emeryturę z dniem
30 listopada 2007 r., po czym zdecydowała o dalszym kontynuowaniu pracy w charakterze nauczyciela i rezygnacji ze stanowiska dyrektora przedszkola z dniem dzisiejszym. Pani Dyrektor
B. Markowskiej serdecznie dziękuję za lata pracy zawodowej i życzę, aby dobre zdrowia w dalszym ciągu pozwoliło tak bardzo aktywnie pracować na rzecz naszych najmłodszych – przedszkolaków
i uczniów klas ,,O”.
- Ponadto P. Antoniemu Zabielskiemu powierzyłem pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, także na czas określony, tj. od 19 listopada 2007 r. do
31 maja 2008 r.
- wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Powyższe dotyczy wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia dotyczącego odwołania ze stanowiska kierowniczego P. Wiesławy Siemion.
- przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Biała Piska za III kwartał 2007 roku.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań inwestycyjnych i rozwoju gminy przedstawiała się następująco:

1. Ponownie ogłoszono przetarg na adaptację byłego internatu przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej na cele administracyjno-biurowe. Otwarcie ofert odbyło się 19.11.2007 r. Wpłynęło 9 ofert. W chwili obecnej trwa rozstrzyganie przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty.
2.Uzupełniono wniosek o dofinansowanie modernizacji placu zabaw w Białej Piskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3.
3. Zostało zakupione oświetlenie świąteczne. Oświetlenie to zostanie zainstalowane
w miejscowościach: Bemowo Piskie, Drygały, Kumielsk, Skarżyn, Kowalewo, tj. w miejscowościach gdzie mamy parafie i kaplice, a w latach następnych będzie sukcesywnie uzupełniane i przekazywane innym miejscowościom gminnym.
4. Została podpisana umowa na wykonanie wymiany stolarki w 29 lokalach gminnych, trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji w sprawie wymiany
w następnych 8 lokalach gminnych.
5.Rozstrzygane są wnioski w sprawie przystąpienia do zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Gminy Biała Piska
6) Wykonana została opinia techniczna w sprawie stanu budynku garażowego OSP w Kumielsku. Wstępny wynik wskazuje, że obiekt nadaje się do remontu. W I kwartale 2008 r. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej w powyższej sprawie.

Sprawy drogownictwa
1.Przygotowano i ustalono miejsca na ustawienie wiat przystankowych we wsi Rakowo Małe, Skarżyn.
2.Prowadzono remonty cząstkowe dróg gminnych
i dojazdowych na terenie miejscowości:
Biała Piska, Kolonia Kawałek, Nitki, Rogale Wielkie.
3.W ramach realizowanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Piszu prowadzono
prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
W dalszym ciągu podejmowano wiele działań mających na celu pomoc osobom bezrobotnym
i wymagającym wsparcia socjalnego.
W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 165 osób, w tym w ramach:
- robót publicznych – 41 osób,
- prac interwencyjnych – 19 osób,
- staży absolwenckich – 4 osoby,
- przygotowania zawodowego – 1 osoba
- prac społeczno – użytecznych – 100 osób.
Tym i innym mieszkańcom naszej gminy wymagającym pomocy przyznawano świadczenia rodzinne, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne, tj.:
« Przyznano i wypłacono dla 345 osób i rodzin zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, lekarstw, opału na łączną kwotę 71.589,32 zł. ( w tym przyznano również 34 specjalne zasiłki celowe),
« Przyznano i wypłacono dla 814 osób i rodzin zasiłki okresowe głównie z powodu bezrobocia na łączną kwotę 442 440,07 zł.,
« Przyznano i wypłacono zasiłki celowe w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 330 osób i rodzin na łączną kwotę 62 166 zł.,
« Przyznano i opłacono dożywianie dla 590 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 136 998, 90 zł.,
« opłacono pobyt dla 7 dzieci w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 118 441, 18 zł.,
« opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 29 osób pobierających zasiłki stałe
i świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 9 660, 64 zł.,
« na partycypację w kosztach zatrudnienia w ramach prac społeczno – użytecznych dla 789 osób wydatkowano kwotę 83 791,20 zł.
Osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej i bytowej wspomagamy produktami żywnościowymi (mleko, mąka, makaron, ser żółty, ser topiony, płatki kukurydziane). Wartość pozyskanej żywności wynosi 42 973,12 zł.. Tą formą pomocy objętych jest 700 osób.
Informuję, że do 31.10.2007 r. na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 3 695 922,46 zł.


Realizacja zadań z zakresu zarządzania gospodarką mieszkaniową gminy przedstawia się następująco:

1. Przyjęto 60 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego rozpatrzono:
- 55 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 1 negatywnie / decyzja odmowa przyznania /
- pozostało do rozpatrzenia 4 wnioski
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych wynikająca z decyzji wydanych
w w/w okresie - 6.894,85 zł
2. Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych wobec osób, które nie wywiązywały się z terminowej wpłaty należności za mieszkanie.
3. Sporządzono listy wypłat dodatków - ryczałtów do banku oraz dla poszczególnych zarządców na listopad 2007r.
Ogółem wypłacono 72 522,19zł, w tym : Zarządcy – 57 341, 48 zł, ryczałt 15 180,71 zł
W miesiącu listopadzie 2007 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 493 gospodarstw domowych.
Nadal dużym problemem są zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w zasobach komunalnych gminy. Naszych mieszkańców na bieżąco informujemy
o stanie zaległości za lokale mieszkalne.
W omawianym okresie wystawiono i wysłano:
- 11 wezwań do zapłaty na kwotę 13.122,73 zł.,
- 3 ostateczne wezwania do zapłaty na kwotę 3.129,85 zł.,
-21 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 90.279,32 zł.,
Najemcom lokali gminnych rozłożono na raty zaległości w kwocie ogólnej 19.523,40 zł.
Zabezpieczono 1 lokal mieszkalny w Bemowie Piskim z przeznaczeniem na eksmisję.
O przydział mieszkań z zasobów gminy do chwili obecnej złożono 42 wnioski, o zamianę mieszkania złożyło wnioski 10 – ciu najemców lokali komunalnych. Gmina Biała Piska nie posiada
w chwili obecnej wolnych lokali mieszkalnych.
Ponadto :
1.organizowano pracę podległych pracowników,
tj. pracownicy grupy remontowo – budowlanej byli kierowani do lokali komunalnych gminy w celu usunięcia zgłoszonych usterek.
2. Prowadzono nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników:
- przy utrzymywaniu porządku na chodnikach
i drogach gminnych,
- wykonywaniu prac remontowych w świetlicach wiejskich w Szkodach i Radysach, prac
remontowych w Drygałach ul. Targowa 1 ( montaż rynien i rur spustowych), prac elektrycznych w Białej Piskiej ul. Warszawska 12.
3. Współpracowano z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, osiedli i sołectw.
4.Sporządzono wykazy budynków do remontów. Przygotowano stosowną dokumentację i wykonano obmiary okien przeznaczonych do wymiany na terenie gminy Biała Piska.
5.Ustalono z Firmą BIALZUK punkty składowania piasku na zimę do posypywania chodników w Białej Piskiej, Drygałach i Bemowie Piskim.

Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie było następujące:

Przygotowano:
1.zestawy zadań do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Biała Piska w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny,
2.dokumentację dotyczącą przemieszczenia
i zapewnienia warunków funkcjonowania urzędu na stanowiskach kierowania,
3.procedury reagowania na wypadek zagrożeń kryzysowych Gminy Biała Piska.
4.planu ewakuacji ludności.
Wydawano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany w zaświadczeniach oraz decyzje o likwidacji działalności gospodarczej.
Prowadzono postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji dotyczących uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Przekazywano meldunki do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piszu.
Aktualizowano rejestr świadczeń rzeczowych
i osobowych w związku z nakładanymi decyzjami na podstawie wniosków WKU w Ełku.
Przetwarzano dokumentację dotyczącą ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego do celów Terenowego Banku Danych
i MSWiA w Warszawie.
Prowadzono postępowania administracyjne
w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego
Wydawano poświadczenia do celów stypendialnych
i emerytalno-rentowych.

Informuję, że na stypendia szkolne na rok szkolny 2007/2008 zabezpieczono i wydatkowano kwotę 462 728,00 zł., przyznając stypendium 828 uczniom. Ponadto została zabezpieczona kwota na zasiłki szkolne w wysokości 2 339,00 zł. Z tej kwoty wypłacono już 5 zasiłków szkolnych w pełnej wysokości, co stanowi wydatek
w wysokości 1 600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym:
1. wydano 167 odpisów aktów stanu cywilnego,
2. przyjęto 5 zapewnień o zamiarze wstąpienia
w związek małżeński.
3. sporządzono i rozliczono 6 aktów małżeństwa,
6 aktów zgonu, 2 akty urodzenia
4.wydano 2 decyzje w sprawie wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego
5.wydano 1 decyzję w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego.

W zakresie dowodów osobistych:

1. Przyjęto i wprowadzono do bazy danych 276 wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe.
2. Wydano 418 dowodów osobistych, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.

Realizacja zagadnień z zakresu spraw rolnych, dzierżawy nieruchomości gruntowych
i lokalowych przedstawia się następująco:

1. Sporządzono 14 umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe,
2. Sporządzono 7 wykazów do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym,
3. w terenie dokonano pomiarów gruntów przeznaczonych do dzierżawy - aktualizacja kart kontowych.
W zakresie gospodarki leśnej i ochrony przyrody
sprawdzono zasadność złożonych podań o pilną wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu
i skierowano pisma do Starostwa Powiatowego
w Piszu w sprawie wycinki drzew rosnących na gruntach gminnych.
W zakresie zadań z gospodarki łowieckiej:
a) uczestniczono w ugodowo - mediacyjnym oszacowaniu szkody według zgłoszeń poszkodowanych rolników,
b) wyjaśniono stan prawny i roszczenia stron w sprawach o wysokość odszkodowania za straty plonu wyrządzone przez zwierzęta łowne.
W zakresie windykacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:
a) aktualizowano ewidencję i dokonywano wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
b) użytkownikom gruntów przypomniano
o konieczności wywiązywania się z płatności należnych gminie.
Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych. Dokonano:

a) Zamiany nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 257/3
o powierzchni 409 m2 stanowiącej własność Gminy Biała Piska na nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 260/1 i 260/2
o powierzchni łącznej 409 m2 Wszystkie położone
w obrębie wsi Drygały.
b) Sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, tj.: lokalu mieszkalnego numer
7 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy
ul. Dolnej 2, Moniuszki 4/6
w Drygałach przy ul. Sienkiewicza 18/3, w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 96/16,
c) Dokonano sprzedaży:
- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 406/1 o powierzchni
0,43 ha, położonej w Kaliszkach w przetargu ustnym nieograniczonym,
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 12/51 i 12/44 o ogólnej powierzchni 653 m2 zabudowanych hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi, położonych w Komorowie
w przetargu ustnym nieograniczonym

Sporządzono wykazy do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
na lokale mieszkalne położone : w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 8/8, Warszawskiej 14/2, Mickiewicza 18/5, Konopnickiej 5/3, Konopnickiej 5/1 i w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 5/8.

Sporządzono wykaz do sprzedaży na nieruchomość zabudowaną numer 101/4 o powierzchni 1200 m² położoną w Kruszewie przeznaczoną do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przygotowano do zawarcia aktów notarialnych ze sporządzeniem protokołów uzgodnień włącznie na 13 następujących nieruchomości lokalowych – lokali mieszkalnych położonych: w Monetach pod numerem 16/2, w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego 2/ 5, w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1/8, w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1, w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 23/3, w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 23/1, w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 2/2,
w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 92/1, 105/6, 173/20, 99/7, w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 18/2, w Wojnach 2/1.
Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska i osób fizycznych. Wydano 2 postanowienia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
Realizacja zadań z zakresu podatków i opłat lokalnych jest następująca:

1.Wystawiono informacje w sprawie podatku od nieruchomości decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od nieruchomości
i podatek rolny i zaksięgowano wpłaty z tego tytułu oraz z tytułu opłaty targowej.
2. Wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe i wysłano do Urzędów Skarbowych.
3.Sporządzono protokoły o stanie majątkowym podatników na umorzenie zaległości podatkowych.
4.Wydano decyzje na umorzenie podatku od nieruchomości.
5.Wysłano wezwania do usunięcia braków
w podaniach na umorzenie podatku,

Za pośrednictwem Państwa Radnych, Pań i Panów Sołtysów, Przewodniczących Komitetów Osiedlowych, uczestników obrad Sesji kieruję zaproszenie do osób starszych i samotnych na Spotkanie Opłatkowe zaplanowane na dzień 18 grudnia 2007 r. (wtorek)
o godz. 16.00 w Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej.


Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: poniedziałek, 17 gru 2007 09:10
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2007 09:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:27
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1907 razy