BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/37/2003

Uchwała Nr VI/37/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 8 kwietnia 2003r

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 50 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / j.t. Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 200.000 zł, słownie: dwieście tysięcy złotych, na budowę kanalizacji w Białej Piskiej iw Drygałach.

§ 2
Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody z: -sprzedaż mienia komunalnego -podatku leśnego
-podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska

§ 4
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:13
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:17
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2408 razy