BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/32/2003

UCHWAŁA Nr V/32/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Orłowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm. ) oraz art.59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 1996r.Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2003r zamierza się zlikwidować Szkołę Filialną w Orłowie podległą Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej.

§ 2
Obwód Szkoły Filialnej w Orłowie przejmie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:11
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:17
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2579 razy