BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr V/31/2003

UCHWAŁA Nr V/31/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Monetach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym G.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm. ) oraz art.59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 1996r.Nr 67 poz. 329 z późn. zm. ) -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

Z dniem 31 sierpnia 2003r zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową w Monetach o strukturze organizacyjnej z klasami I- VI w Szkołę Filialną w Monetach o strukturze organizacyjnej z klasami I-III podległą Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.

§2
Obwód Szkoły Filialnej w Monetach przejmie Szkoła Podstawowa im. Stanisława .Palczewskiego w Drygałach.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§4
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:10
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:17
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2462 razy