BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr IV/25/2002

U C H W A Ł A Nr IV/25/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej ustalającej wysokości diet przysługujących radnym gminy za pracę w organach gminy oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Na podstawie art. 25 ust 4,6,7,8 oraz art. 37 b ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / j.t Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. / Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 9 grudnia 2002r w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust 1 skreśla się punkt 3 , a dotychczasowe oznaczenie ust 4 –7 oznacza się odpowiednio jako ust 3 – 6.
2. w § 1 dodaje się ust 3 w brzmieniu: „ Sołtysom , przewodniczącym samorządu mieszkańców i komitetu osiedlowego przysługuje dieta w wysokości 70 zł ( siedemdziesiąt złotych) za każdorazowy udział w obradach Sesji”.
3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 19 listopada 2002r.

x/ rozplakatowano w dniu 31 grudnia 2002r.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:02
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:18
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2282 razy