BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/22/2002

U C H W A Ł A Nr IV/22/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2003r

      Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / j.t Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się roczny plan pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2003r stanowiący załączniki od Nr 1 - 5 do niniejszej uchwały

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:01
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:18
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2166 razy