BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr II/8/2002

U C H W A Ł A Nr II/8/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy za pracę w organach gminy oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
Na podstawie art. 25 ust 4,6,7,8 oraz art. 37 b ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym Ij.t Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z późń zm.1 Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
L 1. Radnym za udział w pracy organów gminy oraz sołtysom ~ przewodniczącym .samorządow mIeszkancow i komItetu osiedlowego za udział w
obradach Sesji przysługują zryczałtowane miesięczne diety w wysokościach:
11 Radnym- 10 % maksymalnej wysokości diety.
21 Radnym -Przewodniczącym komisji z wyłączeniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej -25 % maksymalnej wysokości diety.
31 Sołtysom, przewodniczącym samorządów mieszkańców i komitetu osiedlowego -70 zł 41 Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej -50 % maksymalnej wysokości diety.
51 Zastępcom Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej 25 % maksymalnej wysokości diety.
61 Radnym -Zastępcom Przewodniczącym Komisji -20% maksymalnej wysokości diety. 71 Radnemu -Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej -30% maksymalnej wysokości diety.
2. Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną w posiedzeniu organów samorządu gminnego lu Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji 1 potrąca się:
a /10 % należnego miesięcznego ryczałtu za nieobecność w obradach Sesji Rady Miejskiej,
'b/ 5% należnego miesięcznego ryczałtu za nieobecność w posiedzeniu komisji

§ 2
Radnemu przysługuje jedna najwyższa miesięczna zryczałtowana dieta.

§ 3
Przez maksymalną wysokość diety rozumie się maksymalną wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca, ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. ( Dz. U. z 2000 Nr 61, poz.710)

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.

§ 5
Tracąmoc: Uchwała Nr XXVII (191)2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2000 r w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy, osób nie będących radnymi za pracę w organach gminy oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz Uchwała Nr XLIV (315)2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII(190)2000 Rady Miejskiej.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 19.11.2002r i .x / podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
xi rozplakatowano w dniu 11 grudnia 2002r.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:53
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:18
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2497 razy