BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr II/5/2002

UCHWAŁA NrII/5/2002r.
Rady Miejskiej w Białej Piskiej, z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym I j.t Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z późń zm.1 Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się następujące komisje stałe Rady Miejskiej w Białej Piskiej:
1. Komisję Rolnictwa -działającą w zakresie spraw dotyczących: funkcjonowania rolnictwa, gospodarki leśnej, łowieckiej, wodnej, zarządu mieniem gminnym, realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania wsi, telefonizacji, stanu dróg gminnych, spraw ściągalności podatku rolnego,
2. Komisję Finansów, Rozwoju Gospodarczego i d)s Bezrobocia -działającą w zakresie spraw dotyczących: handlu, rozwoju przemysłu, zaopatrzenia ludności, planów finansowania zadań społeczno- gospodarczych, budżetu, podatków, opłat, funduszu gminnego, rozwoju miasta i gminy, opieki społecznej, zatrudniania i promocji gminy.
.3.Komisję Oświaty, Kultury , Zdrowia i Sportu -działającą w zakresie spraw dotyczących: .oświaty, nauczania dzieci i młodzieży, funkcjonowania placówek oświaty, zdrowia, sportu,
turystyki i wypoczynku, rozwoju kultury i sztuki, polityki prorodzinnej, patologii społecznej.
4. Komisję Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa,
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska -działającą w zakresie spraw dotyczących
budownictwa mieszkalnego, komunalnego, planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, terenów budowlanych, przestrzegania prawa i zasad współżycia społecznego , ochrony mienia społecznego, ochrony przeciwpożarowej, ładu i porządku i ochrony środowiska ,

§2 Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:49
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:19
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2424 razy