BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr IX/54/2003

U C H W A Ł A Nr IX/54/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Monetach.

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm. ) oraz art.58 ust 2 i 59 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 1996r.Nr 67 poz. 329 z późn. zm. ) -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 31sierpnia 2003r przekształca się Szkołę Podstawową w Monetach o strukturze organizacyjnej z klasami I-VI w Szkołę Filialną w Monetach o strukturze organizacyjnej z klasami I-III podległą Szkole Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.

§ 2
Obwód Szkoły Filialnej w Monetach przejmuje Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:23
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:20
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2277 razy