BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr IX/53/2003

U C H W A Ł A Nr IX/53/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 maja 2003r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Orłowie

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm. ) oraz art.58 ust. 2 i art. 59 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 1996r.Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 31sierpnia 2003r likwiduje się Szkołę Filialną w Orłowie podległą Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej.

§ 2
Obwód Szkoły Filialnej w Orłowie przejmuje Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:21
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:21
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2085 razy