BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VII/46/2003

U C H W A Ł A Nr VII/46/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i pedagoga szkolnego na terenie Gminy Biała Piska.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ j.t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ oraz art. 42 ust 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – „Karta Nauczyciela” ( Dz. U. z 1997r Nr 56, poz. 357 z póżń. zm.) po zasięgnięciu opinii Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje :

§ 1
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. „ Karta Nauczyciela” – do wymiaru zajęć jak niżej:

1/ Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie , liczącego:
a/ od 2 do 3 oddziałów – 12 godzin tygodniowo;
b/ od 4 do 5 oddziałów – 6 godzin tygodniowo.
2/ Dyrektor szkoły liczącej:
a/ do 4 oddziałów – 10 godzin tygodniowo;
b/ od 5 do 6 oddziałów – 9 godzin tygodniowo;
c/ od 7 do 8 oddziałów – 7 godzin tygodniowo,
d/ od 9 do 16 oddziałów – 5 godzin tygodniowo;
e/ 17 i więcej oddziałów – 3 godziny tygodniowo.
3/ Wicedyrektor szkoły liczącej:
a/ od 9 do 16 oddziałów – 9 godzin tygodniowa;
b/ 17 i więcej oddziałów – 5 godzin tygodniowo.
4/ Kierownik Szkoły Filialnej - 11 godzin tygodniowo.
5/ Pedagog szkolny – 20 godzin tygodniowo.
2. Tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustala się w danym roku szkolnym w oparciu o liczbę oddziałów zamieszczonych w arkuszu organizacyjnym placówki.

§ 2
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.09.2003r.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:19
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:21
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2155 razy