BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VII/45/2003

U C H W A Ł A Nr VII/45/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2000 z dnia 30.10.2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ j.t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r Nr 56, poz. 357 z póżń. zm.) zwanej dalej Kartą Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki i wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. Nr 39, poz. 455 z póżń. zm.) zwanym dalej „Rozporządzeniem „ – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje :

§ 1
W uchwale Nr XXVII (198)2000 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ Tabele zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora określa obowiązujące rozporządzenie.”
2. W rozdziale II skreśla się § 2.
3. W rozdziale II § 5 otrzymuje brzmienie: „ Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących podwyższony obowiązkowy wymiar godzin oblicza się: - mnożąc stawkę wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową ustaloną na podstawie „ rozporządzenia” przez miesięczną liczbę godzin jako iloczyn tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin. „
4. W rozdziale III § 2 pkt 2 – końcowy zapis „ § 2 pkt a” zastępuje się zwrotem „ ust 1”.
5. W rozdziale III § 6 otrzymuje brzmienie: - „ Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, zlecone przez dyrektora, za nieobecnego nauczyciela ustala według stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania.”
6. W rozdziale III § 9 otrzymuje brzmienie: „ Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu do końca miesiąca.”
7. W rozdziale IV § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:- „ Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje nagrody zgodnie z obowiązującym regulaminem zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej.”
8. W rozdziale IV § 9 – skreślony.
9. W rozdziale VI § 3 skreślony.
10. W rozdziale VI § 9 otrzymuje brzmienie: - „ Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane po uzgodnieniu Burmistrza MiG ze Związkami Zawodowymi i przyjmuje się je w formie Uchwały Rady Miejskiej.”
11. W załączniku Nr 2 § 3 otrzymuje brzmienie : - „ Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do zatrudnienia, a za uciążliwe warunki tylko przy przepracowaniu 40 godzin w miesiącu w takich warunkach. „
12. W załączniku Nr 3 § 1 otrzymuje brzmienie : - „ Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego , w zależności od osiąganych wyników pracy.”
13. W załączniku Nr 3 § 2 otrzymuje brzmienie : „ Procentowy wskaźnik zabezpieczenia funduszu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów określa co rocznie uchwała budżetowa Rady Miejskiej w wysokości minimum 5 %.”
14. W załączniku Nr 3 § 3 otrzymuje brzmienie :-„ Wysokość funduszu dla placówek nalicza ZOPO według wielkości średniej dodatku motywacyjnego proporcjonalnie do liczby zatrudnionych nauczycieli z uwzględnieniem opinii i wniosków dyrektorów szkół i przedszkola. Dyrektorom i ich zastępcom wydziela się dodatkowe środki finansowe w wysokości ustalonej przez Burmistrza MiG na wniosek Kierownika ZOPO z uwzględnieniem § 6 Regulaminu.”
15. W załączniku Nr 3 § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie : - „ W wysokości do 20% dla nauczycieli osiągających wysokie wyniki w pracy udokumentowane w trybie § 6 niniejszego „Regulaminu.”
16. W załączniku Nr 3 § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: - „ W wysokości od 10 % do 30% dla dyrektorów szkół i przedszkola i ich zastępców za wysokie wyniki w pracy szkoły (placówki).”
17. W załączniku Nr 3 § 8 otrzymuje brzmienie : - „ Nauczyciele pełniący funkcje doradców metodycznych , których wynagrodzenie gwarantowane jest w budżecie Miasta i Gminy, zachowują prawo do dodatku motywacyjnego w wysokości do 20%.”
18. W załączniku Nr 4 §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: - „ Za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, włączając zasiłek macierzyński.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia organizacji związkowych w załączeniu.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:17
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:21
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2472 razy