BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nabór kandydatów na ławników

Wymagania dla kandydatów
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karce zgłoszenia.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszonia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potywierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem
w odpowiedniej rubryce karty.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
- 3 aktualne fotografioe, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 01 do 30 czerwca 2007 r. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub wpłynęły po termninie, pozostanie się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO
-Wzór-

UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.


A. Dane kandydata na ławnika /wypełnia kandydat/:

1
Imię (imiona) i nazwisko

2
Nazwiska poprzednio używane

3
Imiona rodziców

4
Data i miejsce urodzenia

5
Obywatelstwo

6
Numer ewidencyjny PESEL

7
Numer NIP

8
Miejsce zamieszkania ze wskazaniem, od ilu lat kandydat mieszka na terenie gminy

9
Adres do korespondencji i dane kontaktowe (numer telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy i ewentualnie adres e-mail)

10
Wykształcenie i kierunek (np. wyższe ekonomiczne, średnie zawodowe - technik budowlany itp.)

11
Status zawodowy (np. pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny itp. oraz wskazanie, od ilu lat (miesięcy) w nim pozostaje)

12
Miejsce pracy lub wykonywanej działalności ze wskazaniem, od ilu lat kandydat pracuje lub wykonuje działalność na terenie gminy

13
Doświadczenie w pracy społecznej (np. członkostwo w organizacjach społecznych)

14
Motywy kandydowania na ławnika15
Informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach

16
Informacja, do orzekania w którym sądzie -
w sądzie okręgowym albo rejonowym - proponowany jest kandydat


B.
- Wypełnia tylko związek zawodowy lub organizacja pracodawców, jeżeli to dotyczy:

Informacja, czy kandydat jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy


- Dane podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika /wypełnia podmiot zgłaszający/:

1
Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby*

2
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej do reprezentacji

3
Podpis osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej do reprezentacji

4
Nazwa i numer rejestru, do którego podmiot jest wpisany

5
Dane teleadresowe do korespondencji: adres (jeżeli jest inny niż adres siedziby), telefon kontaktowy i adres e-mail


* Prezes sądu wypełnia wyłącznie rubrykę 1 tej części.


Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników.
Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie
zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

................................................

....................................................
miejscowość i data wypełnienia

czytelny podpis kandydata na ławnikaPotwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

................................................

..............................................................
miejscowość i data wypełnienia

czytelny podpis prezesa sądu albo osoby reprezentującej podmiot uprawniony w art. 162 § 1 ustawy do zgłoszenia kandydata bądź jednego
z dwudziestu pięciu obywateli zgłaszających kandydata
POUCZENIE:
Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi
w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego
w art. 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega
przywróceniu.


Data powstania: niedziela, 10 cze 2007 20:08
Data opublikowania: niedziela, 10 cze 2007 20:21
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2528 razy