BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/29/2003

U C H W A Ł A Nr V/29/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 24 lutego 2003r

w sprawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

      Na podstawie art. 21 ust 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / Dz. U. z 2001r . Nr 72, poz.747/ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:03
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:23
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2630 razy