BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Realizacja zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi osobami w wieku starszym. Opieka nad rodzinami wielodzietnymi i pozbawionymi obecności matki.
OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi
i niepełnosprawnymi osobami w wieku starszym. Opieka nad rodzinami wielodzietnymi
i pozbawionymi obecności matki.

Burmistrz Białej Piskiej

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie medycznej i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi osobami
w wieku starszym. Opieka nad rodzinami wielodzietnymi i pozbawionymi obecności matki.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Biała Piska wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I.Nazwa zadania:
Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi
i niepełnosprawnymi osobami
w wieku starszym. Opieka nad rodzinami wielodzietnymi i pozbawionymi obecności matki.
II.Rodzaj zadania:
Opieka nad rodzinami wielodzietnymi
i pozbawionymi obecności matki, opieka nad chorymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi
w wieku starszym, poradnictwo socjalne. Zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej w zakresie elektrolecznictwa.
III.Beneficjenci zadania:
Rodziny wielodzietne i pozbawione obecności matki, niepełnosprawne osoby chore, osoby wymagające opieki rehabilitacyjnej.
IV.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
V.Zasady przyznawania dotacji
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.) oraz
z Uchwałą Nr VI/74/07 Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Biała Piska
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.
VI. Termin realizacji zadania: 2007 rok
VII.Termin składania ofert: do dnia 26 marca
2007 r. do godz. 15.00.
VIII.Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane
w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej.
IX.Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku Otwartego Konkursu Ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami- Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku
w 2006 r. Kwota dotacji 150.000.00 zł.
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zm.) zwani dalej Podmiotami.

Zapytania należy kierować do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej tel. 087/424 13 54.

Data powstania: środa, 21 lut 2007 16:30
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2007 16:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2007 08:08
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1885 razy