BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez sportowych w 2007 roku
Burmistrz Białej Piskiej

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
realizację zadań publicznych w zakresie
organizacji imprez sportowych w 2007 roku

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Biała Piska, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
I.Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowych w 2007 roku.
II.Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu przez organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych i popularyzujących zdrowy
tryb życia.
III.Beneficjenci zadania:
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe.
IV.Wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania:
Kwota 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt
tysięcy złotych).
V.Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96,poz.873 ze zm.) oraz z Uchwałą
Nr VI/74/07 Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
29 stycznia 2007m r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Biała Piska
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.
VI.Termin realizacji zadania: 2007 rok
VII.Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2007
roku do godz. 15.00
VIII.Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane
w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej.
IX.Informacja o realizowanych przez organ
administracji publicznej w roku otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach
publicznych tego samego rodzaju i związanych
z nimi kosztami – Organizacja imprez sportowych
w 2006 r. – 70.000, 00 złotych. W konkursie
mogą brać udział podmioty wymienione w art.l6
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.), zwane dalej
Podmiotami.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie:
1.z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz.873 ze zm.),
2.rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.

Zapytania należy kierować do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
tel. 087/424 13 54.
Data powstania: środa, 21 lut 2007 16:22
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2007 16:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2007 08:08
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1838 razy