BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VIII/50/2003

U C H W A Ł A Nr VIII/50/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 12 maja 2003r


w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/ j.t Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. / oraz § 75 ust 1 Uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Biała Piska / Dz. Urz. Nr 34, poz. 495/ Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dokonanie kontroli w zakresie trybu wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej budowę urządzenia do tankowania gazem pojazdów samochodowych ze zbiornikiem o pojemności 4850 dm 3 na istniejącej stacji paliw oraz mur ogniowy o odporności 120 min H= 2,0 m i L=6,5 m na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 2
Z dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna przedłoży sprawozdanie Radzie Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. decyzji – rozumie się przez to wyrażenie na piśmie oświadczenia woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnych, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia jej na raty,
2. wierzytelności – rozumie się przez to należność pieniężną ( należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności ( należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych,
3. organie uprawnionym – rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej gminy lub Zarząd MiG.

§ 2

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części , jeżeli :
1/ wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego,
2/ nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3/ jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
4/ ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika , a w szczególności jego
egzystencji.
2. Umorzenie , w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 , może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1,2,3 również z urzędu.§ 3

Umorzenie wierzytelności za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić wówczas, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą, co do wszystkich zobowiązanych.


§ 4

1. Umorzenie części wierzytelności oznacza umorzenie w równym stopniu należności głównej, odsetek i należności ubocznych,
2. W przypadku umorzenia części wierzytelności określa się termin zapłaty pozostałej części. Nie dotrzymanie tego terminu przez dłużnika powoduje cofniecie umorzenia.

§ 5

Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest:

1/ kierownik jednostki organizacyjnej gminy- jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza
kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie
decyzji o umorzeniu , ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„ Monitor Polski „ przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2/ Zarząd Miasta i Gminy – jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę , o której mowa
w pkt 1.


§ 6

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności , rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej gminy.
2. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie może przekroczyć 12 miesięcy.
3. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7

Umorzenie lub udzielenie ulg w spłaceniu wierzytelności może być cofnięte, jeżeli przedstawione dowody na podstawie , których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłaceniu okazały się fałszywe, albo ,że dłużnik wprowadził w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulgi.

§ 8

Umorzenie lub udzielenie ulg w spłaceniu wierzytelności następuje :
1/ w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym – w drodze
decyzji,
2/ w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze
umowy.

§ 9

Zarząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej przedstawia Radzie Miejskiej w Białej Piskiej zbiorcze sprawozdania z podziałem na jednostki organizacyjne o umorzeniach i udzielonych ulgach w spłaceniu wierzytelności według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego – wraz z informacją o realizacji budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UMiG.


X/ rozplakatowano w dniu 15 listopada 2001r.
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 12:56
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 07:59
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2349 razy