BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr IV/23/2002

U C H W A Ł A Nr IV/23/02
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Piska z uszczegółowieniem wybranych terenów przeznaczonych pod zabudowę.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/, art. 4 ust. 1 art. 10 ust.1 i art..12 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /j. t. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm./ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Piska w skali 1 : 2000 z uszczegółowieniem wybranych terenów przeznaczonych pod zabudowę w skali 1:1000, dla obszarów określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Piska należy uwzględnić:

1. znaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2. linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
3. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4. granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
5. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
6. lokalne warunki ,zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu , w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów , a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
7. zasady i warunki podziału na terenów na działki budowlane,
8. szczególne warunki zagospodarowania terenów , w tym zakaz zabudowy ,wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego , kulturowego i zdrowia ludzi , prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
9. tereny , na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
10. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
11. granice obszarów:
a/ zorganizowanej działalności inwestycyjnej ,
b/ rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ,
c/ przekształceń obszarów zdegradowanych .
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 07:11
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 07:11
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2398 razy