BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Usługi geodezyjne
OGŁOSZENIE
o zamówieniu na wykonanie usług geodezyjnych o wartości nie przekraczającej
60.000 euro

1. Zamawiający: Gmina Biała Piska, 12- 230 Biała Piska, Pl. A. Mickiewicza 25, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie.
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała Piska: www.bip.bialapiska.pl od dnia opublikowania ogłoszenia do dnia 12 stycznia 2007 r.
4. Przedmiotem zamówienia jest :
WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH dla Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w zakresie:
*sporządzania podziałów geodezyjnych nieruchomości,
*okazywania granic i wznawiania znaków granicznych nieruchomości,
*wykonywania pomiarów geodezyjno – wysokościowych,
5. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych lub częściowych.
6. Wymagany termin zamówienia – do 31 grudnia 2007 r.
7. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania opisane w Specyfikacji Szczególnych warunków Zamówienia i w art. 22 ust. 1 ww ustawy, a w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta dokumentów określonych w SIWZ. Ocena odbywać się będzie na zasadzie „spełnia” – „nie spełnia”.
8. W postępowaniu nie obowiązuje wniesienie wadium.
9. Cena stanowi 100% kryterium oceny oferty.
10. Oferty należy składać w terminie do dnia 12 stycznia 2007 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego Biała Piska, pokój nr 12, 12-230 Biała Piska, Pl. A. Mickiewicza 25. Otwarcie oferty w tym samym dniu o godz. 11.10.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
12. Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Wiesław Siemion tel./fax (087) 42413 62/ (087) 42413 51.

Biała Piska, dnia 28 grudnia 2006 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 gru 2006 11:14
Data opublikowania: piątek, 29 gru 2006 11:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2007 12:17
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1851 razy