BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i oleju napędowego
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości nie przekraczającej
60.000 euro

1. Zamawiający: Gmina Biała Piska, 12- 230 Biała Piska, Pl. A. Mickiewicza 25, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała Piska: www.bip.bialapiska.pl od dnia opublikowania ogłoszenia do dnia 31.12.2006r
4. Przedmiotem zamówienia jest :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i oleju napędowego oraz olejów dla Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia SIWZ
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23111300-1, 23121100-2, 23123100-6, 23123600-1
5. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych lub częściowych.
6. Wymagany termin zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31-12-2007r
7. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta dokumentów określonych w SIWZ. Ocena odbywać się będzie na zasadzie „spełnia” – „nie spełnia”.
8. W postępowaniu nie obowiązuje wniesienie wadium.
9. Cena stanowi 100% kryterium oceny oferty.
10. Oferty należy składać w terminie do dnia 29-12-2006r do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, Pl. A. Mickiewicza 25. Otwarcie oferty w tym samym dniu o godz. 10.10
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
12. Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela P. Gerard Marchwicki tel./fax 0874241362/ 0874241351, P. Beata Sokołowska tel./fax 0874241363/ 0874241351

Biała Piska, dnia 2006-12-21

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 21 gru 2006 14:34
Data opublikowania: czwartek, 21 gru 2006 14:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2007 14:11
Opublikował(a): Beata Soko³owska
Zaakceptował(a): Beata Soko³owska
Artykuł był czytany: 1914 razy