BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych
O G Ł O S Z E N I E

Gmina Biała Piska
12-230 Biała Piska, Plac Mickiewicza 25
tel. (0-87) 4241350, fax. (0-87) 4241351
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości
poniżej 60 000 EURO zgodnie z procedurami ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r, Nr 19, poz. 177).

1. Przedmiotem zamówienia jest: „ Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w 2007 r.”

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta przy Pl. Mickiewicza 25 pok. 8, oraz na stronie internetowej bip.bialapiska.pl

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia : wymagalny do 31.12.2007 roku.

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
2) złożą wymagane dokumenty zgodnie z wymogami SIWZ

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia – cena 100%

8. Miejsce i termin składania ofert – Urząd Miejski w Białej Piskiej Plac
Mickiewicza 25 do 20.12.2006. godz. 10ºº .

9. Otwarcie ofert – nastąpi 20.12.2006. o godz. 10¹º w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej Plac Mickiewicza 25 pokój nr 13.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu składania ofert.

11. Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Ogłoszenie umieszczono na portalu UZP w dniu 04.12.2006 r. .

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2006 12:59
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2006 13:00
Data przejścia do archiwum: środa, 27 gru 2006 10:46
Opublikował(a): Ryszard Topka
Zaakceptował(a): Beata Soko³owska
Artykuł był czytany: 1581 razy