BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

Przetarg na dostawę oleju napędowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg na dostawę oleju napędowego do autobusu ZOPO dowożącego uczniów do szkół na terenie Gminy Biała Piska

1. Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej, 12 - 230 Biała Piska, ul. Moniuszki 7.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej w pokoju nr 22 oraz na stronie internetowej Zespołu www.bip.bialapiska.pl od dnia opublikowania do 18.12.2006r.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa (sprzedaż) oleju napędowego w ilości 15m3 o parametrach:
a) liczba cetanowa - min. 51,0
b) gęstość w 150C - max. 845 kg/m3
c) skład frakcyjny
- 95%(V/V) destyluje do temperatury - max. 360 0C
d) zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - max.11%(m/m)
e) zawartość siarki - max. 50 mg/kg
Nomenklatura - CPV - 23.12.11.00-2
Miejsce dostaw: bezpośrednio do zbiornika paliwa autobusu ZOPO.

5. Nomenklatura - CPV - 23.12.11.00-2
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: okres w miesiącach - 12, Data rozpoczęcia 01.01.2007r., data zakończenia 31.12.2007r.
8. Oferenci składający oferty powinni spełniać wymagania określone w Prawie zamówień publicznych I SIWZ.
9. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10. Kryteria oceny ofert:
Cena oraz dodatkowe kryteria ich wagi:
1. Cena - 90%
2. Termin płatności - 10%.
11. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Białej Piskiej, pokój nr 22 do dnia 20.12.2006r.,do godz. 10.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2006r. o godz. 1010.
13. Termin związania ofertą: do 20.01.2007r.- 1 miesiąc i /lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
14. Dodatkowe iforacje na temat przetargu udziela Krzykowski Stanisław - kierownik ZOPO, tel. 087 4239874.

Biała Piska 01.12.2006r.


Stanisław Krzykowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Znak sprawy: Z0PO - 3410 - 15/2/06

A. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej
12-230 Biała Piska
ul Moniuszki 7

B. Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EUR, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę oleju napędowego.
Zatwierdził, dnia: 23.11.2006r.

..................................................................
/kierownik jednostki/

Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Oferenci występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci oferenci, których oferta odpowiada zasadom określonym w Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy:
Dostawy (sprzedaży) oleju napędowego na potrzeby realizacji dowożenia uczniów do szkół autobusem ZOPO.
Zamawiający ustala łączną wielkość zamówienia na 15 m3.
Olej powinien spełniać następujące parametry.

Parametr Jednostki Zakresy
min. max.
Liczba cetanowa - 51,0 -
Gęstość w 15 0C kg/m3 - 845
Skład frakcyjny:
- 95 % (V/V) destyluje do
temperatury
0C
-
360
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
% (m/m)

-
11
Zawartość siarki mg/kg - 50

2. Zamówienie obejmuje:
dostawę (sprzedaż) oleju napędowego w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia

3.1. Olej może być dostarczony (sprzedany) tylko po okazaniu certyfikatu jakości, wystawionego przez rafinerię, z której jest dostarczany lub dokument ów może pochodzić od dystrybutora, składnicy oleju lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia.
3.2. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw (sprzedaży). Rozliczenia po wykonaniu i dokonaniu każdorazowego zakupu po wystawieniu faktury odbioru
3.3.Podane potrzeby roczne stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na olej w okresie trwania umowy
3.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb w celu dowożenia uczniów.
3.5. Olej tankowany będzie bezpośrednio do zbiornika paliwa autobusu ZOPO.
3.6. Olej sprzedawany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem w okresie od 1 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007 r. wg prognoz zużycia.
3.7. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1) Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego.
2) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy.
3) Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych.
3.8. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
3.9. Zakres zadań, spraw i terminy określać będą ustanowione w postanowieniach umowy osoby. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4. Wymagania stawiane wykonawcy
4.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
4.2.Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4.3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

D. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Informacje ogólne:
1. Oferent winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
1.1. Załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on " nie dotyczy".
E. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą usługodawcy, którzy:
- złożą ważną ofertę,
- posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 uPzp.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w pkt 1 poprzez kontrolę złożonych dokumentów wymienionych w pkt F.
F. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 u Pzp zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dostawcę następujących dokumentów:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia określonego w art. 24, ust.1-2 Prawa zamówień publicznych.
3) Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art.22, ust.1 - Prawa zamówień publicznych.
2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu w/w warunków.
3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda sprawozdania finansowego za okres 2004r., 2005r. i bieżącego do dnia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to za ten okres.
4. Ponadto zamawiający żąda dostarczenia:
1) Wypełnionego formularza ofertowego.

W przypadku, gdy oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopie dokumentu, powinna ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta.

G. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą.

1. Korespondencyjnie na adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska.
2. Telefonicznie: (0-87) 4239874.

H. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
1) Stanisław Krzykowski - kierownik.

I. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.


J. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
Zamawiającemu przysługuje prawo do przedłużenia terminu związania z ofertą w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

K. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1
2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu F.

3. W przypadku, gdy oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez wykonawcę.
4. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty alternatywne nie będą brane pod uwagę.
5. Oferty winne być sporządzone w języku polskim.
6. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
7. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
8. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę parafującą ofertę.
9. Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia:
Oferta na dostawę (sprzedaż) oleju napędowego
10. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej spóźnionego wpływu do Zamawiającego.
11. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu określonego dla składania ofert.
12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem "ZMIANA" lub ''WYCOFANIE''.
13. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
14. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z zasadami Prawa zamówień publicznych.

L. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy przesłać listownie lub składać osobiście w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska - do dnia 20 grudnia 2006r. pok. nr 22, do godziny 1000.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone oferentom bez ich otwarcia.
3. Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2006r. o godz. 1010.Ł. Kryteria oraz ich waga stosowane przy wyborze oferty.
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami przypisując im następujące znaczenie:

a ) cena - 90%
b) termin płatności - 10%M. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Cena oferty będzie obliczona w następujący sposób:

A - punkty za cenę oleju napędowego,
Cn- cena najniższa,
Cb- cena badana

A= Cn x 90 % x 90 pkt
Cb

B - Punkty za termin płatności
a) powyżej 30 dni od dnia wystawienia faktury - 10 pkt
b) od 14 dni do 29 dni od dnia wystawienia faktury - 7 pkt
c) od 7 dni do 14 dni od dnia wystawienia faktury - 5pkt

2. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie - netto.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w tekście oferty.
4. Przyjmuje się następujące zasady korekty omyłek rachunkowych:
a) w przypadku rozbieżności w formularzu cenowym pomiędzy ceną jednostkową danej pozycji, a jej wartości, wynikającej z pomnożenia ceny jednostkowej przez ilość jednostek, jako właściwa zostanie przyjęta cena jednostkowa danej pozycji i na tej podstawie zostanie skorygowana wartość i cena oferty (o ile nie ma miejsca oczywisty i rażący błąd w umieszczenia miejsca dziesiętnego w cenie jednostkowej);
b) jeżeli wystąpią błędy w sumowaniu wartości wszystkich pozycji, ważne będą wartości podane dla poszczególnych pozycji, a suma zostanie poprawiona;
c) jeżeli wystąpi rozbieżność między ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie;
5. Cena zostanie przez zamawiającego dostosowana zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów za zgoda oferenta i będzie dla oferenta wiążąca.
6. W toku realizacji zamówienia cena może ulec zmianie zgodnie ze wzrostem cen oleju napędowego na rynku paliw, po udokumentowaniu faktycznego wzrostu tych cen.
N. Udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.
1. Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż sześć dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
4. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ co najmniej o 7 dni. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

O. Otwarcie ofert
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy firm oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen, zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, na ich wniosek, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.

1. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
2. Koperty oznaczone „wycofane" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
3. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi czy są ważne. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ oraz naruszać zasad ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną, przez zamawiającego odrzucone.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, informując o tym oferenta.
5. Nie wyrażenie zgody przez oferenta na poprawienie oczywistej omyłki spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przysyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2.

8.Odrzucenie ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z Prawem zamówień publicznych;
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

P. Środki odwoławcze
Protest
Już na etapie ogłoszenia o przetargu wykonawcy mogą wnosić zastrzeżenia do jego treści.
Po uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca może wnieść zastrzeżenia do jej postanowień, jeżeli naruszają one interes prawny wykonawcy. W dalszej kolejności, po złożeniu ofert, decyzja zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu oferty może stanowić następny powód do wniesienia umotywowanego protestu.
Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wniesienia pisemnego protestu w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z tym że protest dotyczący specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być wniesiony najpóźniej na trzy dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli protest zostanie wniesiony po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia. W takim przypadku obowiązkiem zamawiającego jest zawiadomienie wykonawców o zawieszeniu terminu związania ofertą oraz wezwanie ich, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia wadium na przedłużony okres. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
O wniesieniu protestu zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wykonawców, podając jednocześnie treść oraz zarzuty podniesione w proteście. Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą przyłączyć się do protestu stając się w ten sposób uczestnikami postępowania protestacyjnego.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza termin związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Obowiązkiem zamawiającego jest niezwłoczne wezwanie wykonawców do przedłużenia ważności lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres.

Odwołanie
Wykonawca, który wniósł protest lub w ustawowym terminie (2 dni) przyłączył się do protestu wniesionego przez innego wykonawcę, może wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, w przypadku gdy protest zostanie oddalony (lub zamawiający nie rozpatrzy protestu w terminie). Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Razem z odwołaniem należy wnieść wpis, a dowód wniesienia wpisu dołączyć do odwołania. Niedołączenie dowodu wniesienia wpisu do odwołania skutkuje bowiem tym, iż Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w takim przypadku zwraca wykonawcy odwołanie. (art. 184-193 uPzp)
Jeżeli uczestnicy postępowania reprezentowani są na rozprawie przez pełnomocników, to pełnomocnictwa muszą być podpisane przez osoby do tego uprawnione w sposób właściwy dla reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnictwo musi wyraźnie wskazywać na uprawnienia do występowania w imieniu strony w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów.Biała Piska, 23.11.2006r.


Data powstania: piątek, 1 gru 2006 13:14
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 13:18
Data edycji: wtorek, 5 gru 2006 10:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 16 cze 2007 17:58
Opublikował(a): Stanisław Krzykowski
Zaakceptował(a): Stanisław Krzykowski
Artykuł był czytany: 3298 razy
Ilość edycji: 1