BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Spis spraw

Spis spraw załatwianych przez Gminę według kategorii

      Poniżej zaprezentowana lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Bialej Piskiej wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.

 • Organizacyjne
  Archiwum. Naliczenie kapitału początkowego. Poświadczenia podpisów i poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Oświadczenia z zakresu egzekucji majątkiem. Przyjmowanie obwieszczeń.
 • Ochrona środowiska
  Ustalenie warunków zabudowy. Usuwanie drzew i krzewów.
 • Planowanie przestrzenne
  Ustalenie warunków zabudowy. Przyłączenie do sieci. Nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy. Zaświadczenie o przeznaczeniu w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nieruchomości.
 • Sprawy mieszkaniowe
  Zawarcie umowy najmu lokalu. Zamiana lokalu. Przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Działalność gospodarcza
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana danych, wykreślenie. Koncesje.
 • Ewidencja ludności
  Ewidencja ludności. Zameldowania i wymeldowania.
 • Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste. Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu. Wpisanie aktów zagranicznych. Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. Odpisy dokumentów. Sprostowanie oczywistego błędu. Testament.
 • Podatki
  Podatek od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny. Stan majątkowy. Rozłożenie na raty. Umorzenie podatku. Odroczenie terminu płatności. Wykazy nieruchomości i deklaracje podatkowe.
 • Nieruchomości
  Podział nieruchomości. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu najemcy lub użytkownikowi wieczystemu.

        Zgodnie z art.7 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
  W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4. lokalnego transportu zbiorowego,
  5. ochrony zdrowia,
  6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8. edukacji publicznej,
  9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11. targowisk i hal targowych,
  12. zieleni gminnej i zadrzewień,.
  13. cmentarzy gminnych,
  14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17. wspierania i upowszechniania idei samorządzowej,
  18. promocji gminy,
  19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

        Ustawa określa (art.8), które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizacje w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
        Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
        Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
        Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa powyżej. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, określają ustawy nakładające na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
Data powstania: piątek, 27 cze 2003 19:08
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 19:09
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 35981 razy