BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Jednostki organizacyjne Gminy – szkoły, biblioteka, ośrodek kultury i sportu, itp. –zadania i podstawa prawna działania. Dane adresowe jednostek.Osoby zarządzające i funkcyjne-dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


      Artykuł 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami , w tym organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa..

W rozumieniu ustawy, zadaniami użyteczności publicznej, są zadania własne gminy, określone w art.7 ust.1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Artykuł 10 ustawy stanowi, iż wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.


W celu wykonywania swoich zadań Rada Gminy tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz inne jednostki prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa
i spółki, zawiera umowy z innymi gminami.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

 

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 18:37
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 18:37
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 53579 razy