BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 28 czerwca 2006 r. do 28 września 2006 r.

W okresie sprawozdawczym realizowałem uchwały rady gminy, zadania gminy określone przepisami prawa i wykonywałem zadania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białej Piskiej. Powyższe czynności realizowane były następująco:

I. wydałem akty normatywne w sprawie:
1.zmian budżetu gminy na rok 2006
2.zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali komunalnych będących
własnością gminy Biała Piska
3.podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze
2006 r.
4.przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2006 r.
5.powołania Gminnej Rady Sportu
6.organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
w gminie Biała Piska
7.zmian budżetu gminy na rok 2006

II. wydałem zarządzenia kierownika urzędu w sprawie:
1.przeprowadzenia inwentaryzacji mienia pożarniczego będącego na stanie OSP w Rudzie
i OSP w Dmusach z uwagi na samorozwiązanie tych jednostek
2.przeprowadzenia inwentaryzacji mienia pożarniczego będącego na stanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w gminie Biała Piska
3.powołania komisji do odbioru inwestycji drogowych wykonywanych na terenie gminy
Biała Piska o nazwach: remont ulicy Witosa, Mazurskiej i Warmińskiej w Białej Piskiej
przebudowa ul. Polnej w Białej Piskiej, remont drogi dojazdowej w Drygałach

III. wydawałem decyzje administracyjne, zaświadczenia, postanowienia w sprawach
inwestycyjnych gminy Biała Piska:
1) związanych z warunkami o zabudowie oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj:
• wszczęcia postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz
o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• pisma dotyczące uzupełnienia dokumentacji,
• uzgadnianie projektów decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.)
• przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy,
Ponadto przygotowywano:
• zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


 sprawozdania w zakresie zrealizowanych inwestycji
 rozliczono inwestycję i przygotowano wniosek o płatność w ramach SPO inwestycji pn.: Remont ulic Placu Mickiewicza wraz z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej Piskiej
 przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach SPO - projektu pn. „ Przywrócić nadzieję - zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Drygały”
 przygotowano procedury przetargowe na: Budowę wodociągu wraz z przyłączami Kumielsk- Guzki- Gruzy- Grodzisko, Budowę wodociągu wraz z przyłączami Iłki- Drygały- Nitki- Pogorzel Mała, Budowę wodociągu wraz z przyłączami Bełcząc- Komorowo- Kożuchy Małe- Konopki- Biała Piska- Zatorze- Kawałek
 przygotowano procedurę przetargową na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy

Z zakresu spraw dotyczących ochrony środowiska:
 Nadzorowano zachowanie porządku, czystości i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, na terenie Miasta i Gminy Biała Piska - interwencje, prowadzenie spraw
z w/w zakresu.
 Na bieżąco rozliczano faktury za energię elektryczną – oświetlenie uliczne, świetlice wiejskie
 Załatwiano sprawy związane z funkcjonowaniem urządzeń energii elektrycznej.
 Pobierano opłaty targowe i prowadzono rozliczenia w w/w zakresie
 Nadawano numery porządkowe budynkom, wyjaśnianie spraw spornych w w/w kwestii.
 Nadzorowano działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt – bieżące interwencje
 Przygotowano dokumenty i prowadzono postępowania związane z wydawaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wykonując unormowania ustawowe i uregulowania wewnętrzne z zakresu uchwał
w sprawie podatków i opłat lokalnych wydawałem decyzje administracyjne w sprawach dotyczących:

1. odroczenia terminu zapłaty III raty podatku za 2006 rok (6 decyzji)
2. wymiaru lub zmiany decyzji wymiarowych na podstawie otrzymanych zmian
geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Piszu (19 decyzji)
3. przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Ponadto w zakresie pozyskiwania podatków i opłat lokalnych sporządzono:
1. wydruki i przygotowano sprawozdania za I półrocze 2006 r.
2. zaksięgowano około 2.500 wpłat na konta podatników;
3. rozliczono sołtysów z płatności III raty podatku za 2006 rok
4. wystawiono 6 zawiadomień o zarachowaniu wpłaty podatku;
5. wydano zezwolenie na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej,
6. wystawiono 13 tytułów wykonawczych do Komornika Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania zaległego podatku na łączną kwotę 5.754,30 zł
7. naniesiono 17 zmian geodezyjnych zmieniających stan posiadania podatników
8. wysłano 9 wezwań o dostarczenie Informacji w sprawie podatku od nieruchomości - celem opodatkowania
9. Przyjęto 6 wniosków i wydano 6 zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej
10. wydano 3 decyzje podatnikom podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego
11. wydano 31 zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa i o nie zaleganiu w opłacie podatku
12. wydano 3 postanowienia o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego za 2005 i 2006 rok
14.przyjęto 161 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
15.Wystawiono i zaksięgowano 302 wpłaty na łączne zobowiązanie pieniężne.
16.Wystawiono i wysłano 31 informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
17.Wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości.


Realizacja zadań z zakresu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy jest następująca:
1. Przyjęto 298 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
z czego rozpatrzono:
- 259 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 6 negatywnie / decyzje odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 33 wnioski

2. Wydano 91 decyzji dotyczących wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjętych w okresie od 01 czerwca 2006r. do 27 czerwca 2006r.

3. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w okresie od 28.06.2006r. do 26.09.2006r. – 37 708,80 zł.

4. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na lipiec , sierpień, wrzesień 2006r.
Ogółem wypłacono 966 777,76 zł (średnio miesięcznie dla 565 osób )
w tym : dla zarządców 752 135,96 zł
dla wnioskodawców 214 641,8 zł ( średnio miesięcznie 190 os.)

5. Księgowano wpłaty czynszowe, dodatki mieszkaniowe, wpłaty za energię elektryczną
na kartotekach lokali z Bemowa Piskiego, faktur WAM-u dla poszczególnych
najemców.
6. Wystawiano faktury na lokale użytkowe
7. Powiadamiano lokatorów WAM-u o wymiarze opłat za zajmowane kwatery.
8. Wystawiano i wysyłano wezwania do zapłaty dla najemców lokali gminnych.
9. Uzgadniano z księgowością salda konta „ Wpłaty czynszowe”.
10. Sporządzano zestawienia za energię elektryczną w Bemowie Piskim.
11. Organizowano pracę podległych pracowników zatrudnianych w ramach robót
publicznych
12.Koordynowano czynności związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, parku, placu
zabaw oraz stadionu miejskiego.
13.Dokonano odbioru i opisywania faktur zakupionych materiałów budowlanych
i sprzętu.
14.Nadzorowano pracę przez wykonywanych przez pracowników .
15.Współpracowano z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, osiedli i sołectw.
16.Sporządzano wykazy budynków do remontów.
17. Usuwano usterki powstałe podczas eksploatacji lokali mieszkalnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, a dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych przedstawiają się następująco:

1. Sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień 2006r.
z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Wydano 365 odpisów skróconych i 7 odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego.
3. Przyjęto 23 zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński.
4. Sporządzono 3 akty urodzeń ( akty zagraniczne).
5. Sporządzono i rozliczono 42 akty małżeństwa.
6. Sporządzono i rozliczono 12 aktów zgonu.
7. Wydano 9 decyzji w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego.

W zakresie dowodów osobistych:

1. Przyjęto i wprowadzono do bazy danych 347 wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe.
2. Wydano 349 dowodów osobistych, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.

Z zakresu rolnictwa:
1. w wylosowanych 16 gospodarstwach rolnych na terenie całej gminy dokonywano
badania plonów głównych ziemiopłodów ze zbiorów 2006 r.( wszystkich zbóż).Ponadto
w każdym z tych gospodarstw dokonano szacunkowego zbilansowania przychodów
i rozchodów w masie głównych ziemiopłodów tj. zbóż z uwzględnieniem pszenicy i żyta
w układzie roku gospodarczego 2006/2007.
2. w 16 wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całej gminy dokonano badania pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji żywca wieprzowego
3. dokonano szacowania plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w układzie całej gminy i tak:
a) szacunek przedwynikowy II zbóż, ziemniaków, okopowych, pastewnych i pozostałych upraw na gruntach ornych
b) szacunek powierzchni plonów i zbiorów z łąk trwałych I i II pokos w przeliczeniu na siano
c) szacunek powierzchni plonów i zbiorów upraw ogrodniczych i sadowniczych
w gospodarstwach rolnych - szacunek wstępny.
d) sporządzono 20 wykazów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
e) zawarto 12 umów na dzierżawę
f) sporządzono 2 karty do KRUS
g) wysłano 200 zawiadomień o przedłużeniu umów dzierżawy
h) w terenie dokonano obmiaru działek przeznaczonych do dzierżawy.

Urząd Miejski w Białej Piskiej dokonywał szacunku strat w uprawach rolnych na terenie Gminy Biała Piska. W tym celu przygotował :
a) zgłoszenie do Wojewody o znaczących stratach spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych na terenie gminy
b) powiadomił sołtysów o sposobie organizacji, zasadach, terminach, dotyczących szacunku strat w uprawach rolnych na Gminie
c) pomagał przy wypełnianiu i przyjmowaniu wniosków od rolników o oszacowanie strat :
w terminie od 19-07-2006 do 03-08-2006 r. ; Urząd przyjął 409 wniosków , ZDR - 60 wniosków
d) powołał 2 komisje szacujące, które w terminie od 03-08-2006 r. do 11-08-2006 r. ogółem sporządziły 469 protokołów, w tym od miejscowych rolników - 394 szt.
e) dokumentację suszową przekazał Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Piszu w celu sporządzenia stosownych „zestawień” i przekazania do Urzędu Miejskiego

1) W zakresie zadań z gospodarki leśnej i ochrony przyrody
• analiza danych zawartych we wniosku i wizji lokalnych pod kątem zasadności pilnego wycięcia – opracowanie stosownych pism, decyzji załatwiających zgłoszone sprawy
• zorganizowanie wycięcia zagrażających bezpieczeństwu 26 szt. drzew gminnych zlokalizowanych: Lisy-1 szt , Kożuchy-2 szt , Drygały-1 szt , Myszki-8 szt , Biała Piska-9 szt , Skarżyn-1 szt , Sokoły Jeziorne-4 szt

2) w zakresie spraw związanych z „Opłatą planistyczną”
- analiza wpłat i wysłanie „Ostatecznych - przedsądowych wezwań do zapłaty”

3) W zakresie windykacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
• aktualizacja ewidencji i naliczenie nowych opłat rocznych dla transakcji kupna według aktów notarialnych.
• analiza wpłat, opłat rocznych, wysyłka ponagleń i „Ostatecznych- przedsądowych wezwań do zapłaty”
II Z zakresu ochrony p. pożarowej – sprawy straży pożarnej
1. dokonywano rozliczeń zużycia paliwa, olei przez pojazdy pożarnicze i sprzęt specjalistyczny, który był używany przy pożarach i innych zdarzeniach
2. rozliczanie strażaków z wyjazdów do pożarów i innych zdarzeń i wyliczenie ich godzin pracy oraz naliczenie dla nich ekwiwalentu za udział we wszystkich zdarzeniach
3. prowadzono bieżący nadzór i kontrolę nad eksploatacją samochodów pożarniczych, motopomp i innym sprzętem specjalistycznym w który są wyposażone jednostki OSP
W dniu 10.09.2006 roku zorganizowano i przeprowadzono Gminne Zawody sportowo-pożarnicze. Odbyły się na stadionie sportowym w m. Kumielsk. Gospodarzem zawodów była OSP Kumielsk.
a) Ponadto prowadzono dokumentację związaną z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez skazanych wyrokami i postanowieniami Sądów

Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych przedstawia się następująco:

a) Sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 6 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
b) Sprzedaż nieruchomości numer 97/13 o powierzchni 207 m2 zabudowanej domkiem letniskowym, położonej w Sokołach Jeziornych na rzecz właściciela domku letniskowego.
c) Sprzedaż nieruchomości numer 67/1 i 16/2 o powierzchni 0,3921 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej
w Lisach pod numerem 6 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
d) Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zabudowie segmentowej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1A/1 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
e) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w udziale 75/100 numer 16 o powierzchni 0,30 ha położonej w Giętkich w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. na rzecz Wojskowego Koła Łowieckiego „Cyranka” w Orzyszu.

Sporządzono wykazy na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
a) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 5,
b) Na sprzedaż nieruchomości;
- Zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej numerem geodezyjnym 226
o pow. 3800 m2
- Niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 91/2 o pow. 3500 m2 , przeznaczonej na cele rolne, położonych w Orłowie,
c) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 29 o pow. 1000 m2 położonej w Szkodach, przeznaczonej na cele mieszkalne,
d) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej numer 300 o powierzchni 0,7611 ha położonej w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej , przeznaczonej na cele rolne
e) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych numer 43/1 o pow. 0,20 ha i 43/2 o pow. 0,30 ha położonych w Sulimach , przeznaczonych na cele rolne
Sporządzono wykazy na sprzedaż następujących nieruchomości w trybie bezprzetargowym:
a) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zabudowie szeregowej oznaczonej numerem geodezyjnym 193/33 w udziale
o pow. 287 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1A/4 , na rzecz
najemcy.
b) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku mieszkalnym wielolokalowym w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1, na rzecz najemcy.
c) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej oznaczonej numerem geodezyjnym 20/107 o pow. 31 m2 położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego, na rzecz Zakładu Energetycznego w Białymstoku,

5) Ogłoszono do przetargu następujące nieruchomości:
a) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej numer 300 o powierzchni 0,7611 ha położonej w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej , przeznaczonej na cele rolne
b) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej numer 20/19 o pow. 631 m2 położonej
w Bemowie Piskim przy ul. Kwiatowej, przeznaczonej na cele rolne
c) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych numer 43/1 o pow. 0,20 ha i 43/2 o pow. 0,30 ha położonych w Sulimach , przeznaczonych na cele rolne
d) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej numer 1023 o pow. 946 m2 położonej
w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej, przeznaczona pod zabudowę usługową
e) Na sprzedaż nieruchomości;
- zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej numerem geodezyjnym 226
o pow. 3800 m2
- niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 91/2 o pow. 3500 m2 , przeznaczonej na cele rolne,
6) Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność: Gminy Biała Piska.

7) Sporządzono 9 projektów uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych, lokali i budynków od ANR.

8) Ponadto dokonano szacowania szkód bobrowych

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Białej Piskiej był kontrolowany przez:
1.Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Ełku
2.Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3.Archiwum Państwowe w Suwałkach Delegatura w Ełku .


Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2006 08:58
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2006 09:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:25
Opublikował(a): Mariusz Kropiewnicki
Zaakceptował(a): Mariusz Kropiewnicki
Artykuł był czytany: 1715 razy