BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany i zamierzenia

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY


SZKOŁA PODSTAWOWA

w KOŻUCHACH


Okres planowania 2001/2002 - 2003/2004Uchwała Rady Pedagogicznej

z dnia 22.06.2001r.


ZAWARTOŚĆ


Część 1 : Deklaracja programowa


Część 2 : Plany działania – zadania ogólne i szczegółowe


Część 3 : Przegląd priorytetów na lata 2001/2 – 2003/4 i ewaluacja

Część 1DEKLARACJA PROGRAMOWA


Część 1 : Deklaracja programowa
Misja
Szkoły Podstawowej w Kożuchach

Szkoła to nasz wspólny dom ..........

Jesteśmy szkołą , która kształci wg najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia najlepszej szkoły ze względu na poziom i jakość kształcenia . Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej .
Realizacja misji szkoły przebiega na następujących płaszczyznach : rodzina, samorząd, oświata i wychowanie, kultura i nauka, turystyka, rekreacja i wypoczynek ,

Zapamiętajmy !
Nie jest najważniejsze , byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego .

Mahatma Gandhi


Część 1 : Deklaracja programowa

Wizja Szkoły Podstawowej w Kożuchach

Jesteśmy liderem w polskiej edukacji w dziedzinie programów dydaktyczno – wychowawczych i nowoczesnych metod nauczania . Uczniowie i absolwenci odnoszą znaczące sukcesy . W naszych działania dydaktyczno – wychowawczych rodzice pełnią wspierającą rolę .
I W obszarze kształcenia .
1.Pracujemy w nowoczesnej szkole , w której :
uczymy metodami aktywizującymi,
stosujemy integrację międzyprzedmiotową,
stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi,
stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań,
Stosujemy motywacyjny, wspierający system oceniania ,
proponujemy zajęcia pozalekcyjne.
2.Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły poprzez :
testy kompetencji(wewnętrzne) po pierwszym etapie kształcenia kl.I-III
II. W obszarze opieki i wychowania .
wyraźnie definiujemy prawa i obowiązki ucznia ,
tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
dbamy , aby szkoła była zdrowa i bezpieczna- realizujemy programy profilaktyczne i ścieżki edukacyjne poświęcone tej tematyce,
poddajemy szczególnej opiece dzieci specjalnej troski( nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze ).
III. W obszarze organizacji i kierowania szkołą :
dbamy o właściwą organizację pracy szkoły,
podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN
dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami,
dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie ,


CELE OGÓLNE PRACY
SZKOŁY

W ZAKRESIE NAUCZANIA

Szkoła zapewni pełne wykształcenie zgodnie z potrzebami i możliwościami każdego ucznia .

Naszym celem jest :

Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego , co spowoduje , że szkoła stanie się dla ucznia ciekawsza , że ją polubi i chętnie będzie do niej przychodził .
Ciągłe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły , poziomu nauczania , co przyczyni się do pełniejszego i wszechstronnego rozwoju ucznia , rozbudzenia jego ciekawości , wyobraźni i aktywności.
Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów , stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju , poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz samorealizacji .
Zwiększenie u uczniów pewności siebie w braniu odpowiedzialności za własne uczenie się poprzez samoocenę i ocenianie przez nauczycieli w celu poprawienia jakości i standardów swej pracy .
Integrowanie nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia świata , ludzi i siebie
Ciągłe monitorowanie postępów poprzez stosowanie różnorodnych metod ciągłego oceniania pracy uczniów w klasie zarówno formalnego , jak i nieformalnego , aby zapewnić ciągłość i postęp w rozwijaniu ich umiejętności .
Motywowanie uczniów poprzez wartościowanie ich pracy używają pochwał i zachęt oraz zapewnienie właściwie zaplanowanych i zróżnicowanych programów tak , aby służyły ich potrzebom .


CELE OGÓLNE PRACY
SZKOŁY

W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI

Szkoła pragnie stworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko pełne wzajemnego zaufania i szacunku dla innych . Chcemy , aby naszą szkołę postrzegano jako PRZYJAZNĄ .

Naszym celem jest :

Promowanie w działaniach szkoły zdrowego stylu życia i zachowania proekologicznego , pozyskiwanie sojuszników z mediami i prasą . Stworzenie współpracy z rodzicami .
Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego zgodnie z ich potrzebami , oczekiwaniami i zainteresowaniami .
Stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumieniu .
Rozpoznawanie i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom .
Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej , ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy , dobra i piękna w świecie .
Kształtowanie u uczniów postawy dialogu , umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów , współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów .
Rozwijanie u uczniów samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym , godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych , odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych , wolność własną z wolnością innych .


CELE OGÓLNE PRACY
SZKOŁY

W ZAKRESIE BAZY DYDAKTYCZNEJ

Szkoła zobowiązana jest do jak najlepszego wykorzystania dostępnego zaplecza, jego modernizacji, aby zapewnić przyjazne i bezpieczne środowisko w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczniów .

Naszym celem jest :

Zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły.
Udostępnienie bazy szkoły dla pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
Wykorzystanie w pełni dostępnej powierzchni i upewnienie się , że meble i sprzęty są odpowiednie i w dobrym stanie .
Zbadanie zasobów środków dydaktycznych dotyczących wszystkich obszarów programu kształcenia w celu zapewnienia łatwego do nich dostępu /pełne oznaczenie środków w szkole /.
Doskonalenie całego personelu w zakresie informacji o prowadzonych koniecznych naprawach w budynku szkoły, niezbędnych dla bezpiecznego, zdrowego otoczenia.CELE OGÓLNE PRACY

Z ZAKRESU DOSKONALENIA PRACOWNIKÓW

Szkoła umożliwi jak najszerszy zakres podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej tak, aby zaistniały możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i osobowości.

Naszym celem jest :

*Stwarzanie możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.
Współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli.
Rozszerzenie współpracy ze specjalistami i placówkami wspierającymi proces rozwojowy dziecka/PPP-P, inne szkoły, Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, MGOPS, policja, fundacje /.
Organizacja i realizacja wewnątrzszkolnych programów doskonalenia nauczycieli i rad pedagogicznych .
Wprowadzenie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego.Część 2

PLANY DZIAŁANIA

PRIORYTETY OGÓLNE I ZADANIA

SZCZEGÓŁOWE


Część 2 : Plan działania 1

PRIORYTETY OGÓLNE

1.Podniesienie standardu nauczania i uczenia się .
2.Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno – wychowawczej, szczególnie w zakresie :
nauczania języka niemieckiego,
prowadzonych zajęć pozalekcyjnych,
3.Organizowanie uczniom wszechstronnej pomocy i opieki .
4.Budowanie pozytywnego sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole.
5.Podniesienie warunków pracy , w tym :
podjęcie działań zmierzających do wyposażenia szkoły w komputery .
6.Popularyzowanie działań szkoły , organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym .
7.Promowanie w działaniach szkoły zdrowego stylu życia .

Część 2 : Plan działania 1

Priorytet 1 . Podniesienie standardu nauczania i uczenia się .

Zadania szczegółowe 1.Doskonalenie procesu lekcyjnego przez wprowadzenie metod aktywizujących. 2.Stwarzanie warunków dla rozwoju jednostek uzdolnionych .
3.Doskonalenie systemu oceniania . 4.Popularyzacja czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych . 5.Doskonalenie kwalifikacji pedagogicznych – rozwój zawodowy nauczycieli .
6.Realizacja ścieżek przedmiotowych w ramach korelacji międzyprzedmiotowych .


Część 2 : Plan działań 1

Zadanie 1 . Doskonalenie procesu lekcyjnego przez wprowadzenie metod aktywizujących
Cel : Metody aktywizujące szansą na sukces każdego ucznia .

Kryteria sukcesu : Powstaje szkolny zestaw konspektów lekcji prowadzonych metodami aktywnymi.
Nauczyciele potrafią dokonać samooceny swoich działań i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.
Uczniowie umieją uczyć się , sami korzystają z różnych źródeł informacji .
Działania
1.Przeprowadzamy ankietę wśród n-li i uczniów dotyczącą atrakcyjności lekcji.

2.Prowadzimy szkolenia rady pedagogicznej dotyczące metod aktywizujących .

3.Prowadzimy lekcje i zajęcia otwarte prezentujące metody aktywizujące :
Rada samokształceniowa
lekcje otwarte dla n-li stażystów.

4. Pozyskujemy scenariusze zajęć prowadzonych metodami aktywnymi .

5.Wprowadzamy metody aktywizujące do pracy z uczniami.

6.Stwarzamy uczniom możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć w różnych dziedzinach.
na bieżąco


Monitorowanie i ewaluacja procesu:
*Ewaluacja jakości prowadzonych zajęć ,
Hospitacja zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych ,

Dowody wykonania :
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
Arkusze pohospitacyjne,
Sprawozdania konkursów,
Zaświadczenia ukończenia kursów.


Część 2 : Plan działania 1
Zadanie 2. Stwarzanie warunków dla rozwoju jednostek uzdolnionych .

Cel : Wytworzenie i podtrzymywanie w uczniach zdolnych motywacji poznawczej

Kryteria sukcesu: Ukształtowanie uczniów zdolnych do samodzielnego zdobywania i przetwarzania wiedzy.
Sukcesy odnoszone przez uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach.
Działania
1.Stosowanie przez n-li metod nauczania, które aktywizują uczniów ,stymulują ich aktywność poznawczą

2.Uwzględnienie w planach nauczania możliwości i potrzeb uczniów zdolnych.

3. Zajęcia w formie kół zainteresowań
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Hospitacje zajęć
Analiza ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów.
Dowody wykonania :
Protokoły konkursów i olimpiad . Plany wynikowe. Plany nauczania.
Protokoły rad pedag.
Część 2 : Plan działania 1

Zadanie 3. Doskonalenie systemu oceniania .

Cel : Obiektywne informowanie uczniów i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych,postępach, zdolnościach i trudnościach .

Kryteria sukcesu: Nauczyciele stosują jasno sprecyzowane kryteria oceniania , a uczniowie znają zasady i częstotliwość oceniania, potrafią dokonać samooceny.

Działania
1.Opracowanie przez n-li sprecyzowanych i zrozumiałych dla uczni wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu oraz informowanie o tych wymaganiach uczniów i rodziców.

2.Ewaluacja WSO pod kątem zgodności z prawem oświatowym i statutem szkoły.
3.Spotkania w grupach klas I-III i IV-VI dla nauczycieli z udziałem rodziców na temat :częstotliwości oceniania, co oceniamy, kiedy oceniamy, stosowanie różnorodnych form oceniania

Monitorowanie i ewaluacja procesu:
Analiza przedmiotowych systemów oceniania i WSO
Rozmowa z rodzicami, hospitacja spotkań .

Dowody wykonania :
Przedmiotowe systemy oceniania
Protokoły z posiedzeń zespołów i spotkań z rodzicami .

Część 2: Plan działania 1

Zadanie 4. Popularyzacja czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych .

Cel : Czytelnictwo jako jedna z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Kryteria sukcesu : Uczniowie mający kłopoty w czytaniu korzystają z fachowej pomocy.
Uczniowie czytają ze zrozumieniem .
W każdej klasie realizujemy założenia programu „Szkoła z chrakterem „- głośne czytanie przez nauczyciela.
Na każdej lekcji występuje element głośnego czytania przez uczniów.
Imprezy propagujące czytelnictwo są imprezami masowymi .

Działania
1.Sprawdzamy technikę czytania u uczniów kl.I-IV. Wyniki przedstawiamy rodzicom.

2.Czytamy głośno na każdej lekcji .

3.Zapewniamy pomoc uczniom z kłopotami w czytaniu.

4.Współpracujemy z rodzicami.

5.Sprawdzamy stopień zrozumienia przez uczniów przeczytanych treści .

6.Promujemy czytelnictwo

*Konkurs na najlepiej czytająco klasę,
*Konkurs czytelniczy”Nasze lektury „
*Konkurs zeszytów lektur kl.IV.
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Rozmowa z nauczycielami ,
Dyskusja grupowa z zespołem ,
Dzienniczki czytania uczniów ,
Analiza dokumentów ,
Hospitacja zajęć ,
Testy sprawdzania techniki czytania .

Dowody wykonania :
Zapisy w dziennikach ,
Notatki pohospitacyjne ,
Sprawozdania ,

Część 2 :Plan działania 1

Zadanie 5. Doskonalenie kwalifikacji pedagogicznych – rozwój zawodowy nauczycieli .

Cel : Zasoby kadrowe w pełni zaspakajają potrzeby dydaktyczne i opiekuńczo- wychowawcze szkoły .

Kryteria sukcesu :Kilku nauczycieli uzyska stopień nauczyciela dyplomowanego . Każdy nauczyciel posiada mianowanie , dwa kierunki nauczania .
Działania
1.Uzyskanie przez nauczycieli nowych kwalifikacji :
studia magisterskie ped.wczesnoszkolna ,
studia podyplomowe nauczanie blokowe,
studia licencjackie-germanistyka ,
studia podyplomowe z zakresu ścieżek edukacyjnych.

2. Kursy doskonalące z zakresu
programów profilaktycznych
ewaluacji i oceniania
edukacji ekologicznej
opiekunów stażu
aktywnych metod nauczania

2.Podjęcie działań w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego n-la:
dyplomowanego
dyplomowanego
mianowanego
kontraktowego

Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia.Analiza dokumentów.
Dowody wykonania : Dyplomy,Swiadectwa,zaświadczenia. Porozumienie między szkołami.

Część 2 : Plan działania 1

Zadanie 6. Realizacja ścieżek przedmiotowych w ramach korelacji międzyprzedmiotowej .

Cel : Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów .

Kryteria sukcesu: W szkole dobrze funkcjonuje system ścieżek edukacyjnych , co uatrakcyjnia proces dydaktyczny.
Działania
1.Doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie tworzenia i realizacji programu ścieżek edukacyjnych.
2.Stworzenie koncepcji realizacji ścieżek edukacyjnych.
3.Korelacja treści realizowanych ścieżek z planami nauczania poszczególnych przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych , świetlicy środowiskowej,koła reginalnego,SKS,koła polonistycznego.
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Analiza planów nauczania w zakresie uwzględniania programów ścieżek edukacyjnych.
Hospitacja zajęć .

Dowody wykonania :
Dyplomy,
Opracowana koncepcja ,
Szkolny program realizacji poszczególnych ścieżek edukacyjnych Część 2: Plan działania 2

PRIORYTET 2. Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno – wychowawczej , szczególnie w zakresie :
nauczania języka obcego
prowadzonych zajęć pozalekcyjnych .

Zadania szczegółowe
1.Wprowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów kl.III-VI i kontynuacja od klasy I .
2.Upowszechnienie korzystania z techniki informatycznej .
3.Wyposażenie uczniów w techniki szybkiego i efektywnego uczenia się .
4.Stworzenie gamy zajęć pozalekcyjnych zagospodarowujących czas wolny i rozwijających zainteresowania.


Część 2: Plan działania 2

Zadanie 1. Wprowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów kl. III-VI i kontynuacja nauczania od kl.I

Cel : Uświadomienie uczniom konieczności i potrzeby znajomości języka obcego we współczesnym świecie .

Kryteria sukcesu: Uczniowie korzystają z materiałów w j. niemieckim w życiu codziennym.
Sukcesy uczniów w konkursach z zakresu j.niemieckiego na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym .

Działania
1.Zorganizowanie i przeprowadzenie I etapu konkursu "„Sprechen Deutsch „ dla najlepszych uczniów kl.III-VI.
2.Prowadzenie zajęć dla najzdolniejszych uczniów w formie koła przedmiotowego.
Maj każdego roku szkolnego

Monitorowanie i ewaluacja procesu :
*Hospitacja lekcji,
*Rozmowa z dziećmi ,
*Analiza wyników konkursów,

Dowody wykonania :
protokoły z przeprowadzonych konkursów

Część 2 : Plan działania 2

Zadanie 2. Upowszechnianie korzystania z techniki informatycznej .

Cel: Umiejętność korzystania z technologii informatycznych.

Kryteria sukcesu : szkoła posiada kilka komputerów . Uczniowie korzystają z programów komputerowych .
Działania
1.Wyposażenie szkoły w komputery /kilka/

2.Doskonalenie posługiwania się techniką komputerową na lekcjach techniki.
3.Uzupełnienie istniejącego wyposażenia w programy .

Część 2: Plan działania 2

Zadanie 3. Wyposażenie uczniów w techniki szybkiego i efektywnego uczenia się.

Cel: Zdobycie umiejętności efektywnego i szybkiego uczenia się. Wyposażenie uczniów w umiejętność korzystania i pozyskiwania informacji z różnych źródeł.

Kryteria sukcesu : Uczeń czyta ze zrozumieniem .

Działania
1.Podjęcie przez jednego nauczyciela nauki doskonalącej techniki uczenia się
2.Przeszkolenie rady pedag. przez lidera z zakresu technik szybkiego czytania.
3.Uwzględnienie w planach nauczania klas I-VI zajęć ćwiczących umiejętność czytania ze zrozumieniem.
4.Przeprowadzenie konkursu szybkość czytania ze zrozumieniem
5.Doskonalenie umiejętności układania ,przekształcania i rozwiązywania zadań tekstowych.
Monitorowanie i ewaluacja :

Analiza planów nauczania
Efekty i poziom konkursów – monitoring

Dowody wykonania :

Zaświadczenia ukończenia kursu ,
Protokoły rad pedagogicznych ,
Protokoły z konkursów

Część 2: Plan działania 2

Zadanie 4. Stworzenie gamy zajęć pozalekcyjnych zagospodarowujących czas wolny i rozwijających zainteresowania uczniów.

Cel: Stworzenie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju samorealizacji oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności .

Kryteria sukcesu : Każdy uczeń korzysta co najmniej z jednej formy zajęć pozalekcyjnych .

Działania
1.Zabezpieczenie w projekcie organizacyjnym godzin na koła przedmiotowe :
ed. regionalna
ed.prozdrowotna
j.polski
matematyka
j.niemiecki
2.Kółko teatralne w ramach pracy świetlicy środowiskowej.
3.Zorganizowanie dowożenia uczniów na zajęcia pozalekcyjne.
Monitorowanie i ewaluacja:Ankieta wśród rodziców i uczniów. Hospitacje zajęć.

Dowody wykonania : Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.Projekt organizacyjny szkoły.

Część 2: Plan działania 3

PRIORYTET 3. Organizowanie uczniom wszechstronnej pomocy i opieki .

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
1.Rozpoznawanie zjawisk patologicznych na swoim terenie . Wdrażanie programów profilaktycznych .
2.Rozszerzanie działalności świetlicy środowiskowej .
3.Objęcie dożywianiem i pomocą materialną jak największej liczby uczniów.
4.Współpraca ze specjalistami w zakresie pomocy dzieciom mającym trudności .
Część 2 : Plan działania 3

Zadanie 1. Rozpoznawanie zjawisk patologicznych na swoim terenie Wdrażanie programów profilaktycznych .

Cel: Rozpoznawanie problemów społecznych .

Kryteria sukcesu : Nauczyciele znają relacje w swojej klasie , rozpoznają przypadki patologii .
Nauczyciele prowadzą zajęcia z profilaktyki.
Uczeń radzi sobie w trudnych sytuacjach .

Działania
1.Nauczyciele dokładniej rozpoznają relacje w swojej klasie .
2.Wychowawcy klas opracowują wyniki ankiet przeprowadzonych w klasach i szukają sposobów poprawy zachodzących relacji.
3.Wychowawcy wspólnie z rodzicami analizują zjawiska patologiczne występujące w klasie .
4.Prezentacja raportu mierzenia jakości pracy .
5.Analiza raportu rozpoznawania zjawisk patologicznych .
6.Uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach , kursach z zakresu profilaktyki .Rozpoznawanie patologii.
7.Systematyczne prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wychowawczej, uzależnień.
8.Pozyskiwanie autorskich programów i scenariuszy lekcji związanych z profilaktyką .
9.Realizacja programów profilaktycznych :
„ TAK czy NIE „
„ Przemoc w rodzinie „
„ NOE „
„Trawka i co dalej „
„Siedem kroków „
Tajemnica zaginionej skarbonki „
IX-X.2001 i lata następne

Monitorowanie i ewaluacja procesu :

Hospitacje zajęć
Wywiad wśród rodziców i ucniów,
Raport o stanie uzależnień.
Badanie dokumentów.

Dowody wykonania :

*Protokoły rad pedagogicznych
protokoły zespołu wychowawczego
Raport
Ankiety
Programy
Zapisy w dzienniku lekcyjnym .

Część 2 : Plan działania 3

Zadanie 2. Kontynuacja i rozszerzenie działalności świetlicy środowiskowej .

Cel : promowanie zachowań asertywnych .

Kryteria sukcesu : Uczeń śmiało wypowiada swoje zdania .

Działania
1.Opracowanie planu pracy świetlicy .
2.Prowadzenie zajęć aktywnymi metodami.
3.Warsztaty dla rodziców „ Jak pomóc dziecku w trudnych sytuacjach „
4.Przedstawienie teatralne ukazujące piękno miłości .
5.Poznawanie struktury osobowości człowieka.
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Hospitacja zajęć
Analiza dokumentacji .

Dowody wykonania :
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Scenariusze z przedstawienia
Minimalizacja problemu uzależnień wśród uczniów.


Część 2 : Plan działania 3

Zadanie 3. Objęcie dożywianiem i pomocą materialną jak największej liczby uczniów .

Cel: Wspieranie materialne dzieci z rodzin najuboższych .

Kryteria sukcesu : 40% uczniów objętych jest bezpłatnym dożywianiem . Wszystkie dzieci wyposażone są w podręczniki .
Działania
1.Nawiązanie współpracy z Agencją Rynku Rolnegow Suwałkach,MGOPS w Białej Piskiej, Caritas Ełk,Polską Akcją Humanitarną w Toruniu.
2.Nawiązanie współpracyz fundacją „ Bezpieczne Dzieciństwo „.
3.Pozyskanie fundusz na zakup książek dla dzieci z rodzin najuboższych .
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Analiza dokumentów.
Rozmowa z przedstawicielami fundacji
Wywiad środowiskowy
Dowody wykonania :
Pozyskana nowa odzież ,środki czystości
Umowy dofinansowania ,

Część 2 : Plan działania 3
Zadanie 4 . Współpraca ze specjalistami w zakresie pomocy dzieciom mającym trudności .

Cel : Objęcie opieką specjalistyczną uczniów wymagających takiej pomocy (psycholog , pedagog , logopeda )

Kryteria sukcesu : W skutek oddziaływań specjalistycznych są widoczne efekty w kształceniu i wychowaniu .
Działania
1.Diagnozowanie potrzeb dzieci w zakresie pomocy specjalistycznej

2.Informacja dla rodziców o wynikach diagnozy

3. Tworzenie programów niwelacyjnych zgodnych z potrzebami diagnozy .

Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Informacje od wychowawców
Rozmowy z rodzicami

Dowody wykonania

*Opracowane programy
Zapisy w dziennikach

Część 2 : Plan działania 4

PRIORYTET 4 . Budowanie pozytywnego sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole .


Zadania szczegółowe
1.Eksponowanie prac uczniów na terenie szkoły .
2.Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole i klasie .
3.Wykreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku .

Część 2 : Plan działania 4

Zadanie 1. Eksponowanie prac uczniów na terenie szkoły .

Cel: Uczniowie znają swoje obowiązki .

Kryteria sukcesu : Wszyscy uczniowie są zaangażowani w wykonywanie prac.

Działania
1.Stworzenie miejsc do ekspozycji w salach lekcyjnych i na korytarzach.
2.Zorganizowanie zespołu
redakcyjnego gazetki
szkolnej .
3.Wydanie gazetki szkolnej.

4.Nagradzanie uczniów na akademiach i apelach szkolnych
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Rozmowy z dziećmi i rodzicami ,
Obserwacja ekspozycji ,
Analiza dokumentacji .

Dowody wykonania :
Gazetki ,
Zdjęcia ,
Sprawozdania ,
Album
Część 2 : Plan działania 4

Zdanie 2. Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole i klasie .

Cel :Stworzenie uczniom przyjaznej szkoły .

Kryteria sukcesu : Społeczność szkolna zna i przestrzega swoich praw i obowiązków .
Szkoła jest przyjazna uczniom .
Uczniowie samodzielnie realizują własne inicjatywy wykorzystując potencjał swoich możliwości .

Zadania
1.Opracowanie tematyki lekcji do dyspozycji wychowawcy według zainteresowań i potrzeb uczniów uwzględniając program wychowawczy szkoły. Zaproponować uczniom realizację ścieżek edukacyjnych.
2.Opracowanie i przeprowadzenie wśród uczniów ankiety dotyczącej modelu nauczyciela.
3.Przeanalizowanie wyników ankiet , a następnie określenie modelu nauczyciela .
4.Opracowanie i przeprowadzenie wśród nauczycieli ankiety dotyczącej modelu ucznia.
5.Opracowanie i przeanalizowanie wyników ankiet , a następnie określenie modelu ucznia.

6.Opracowanie harmonogramu wycieczek.

7.Monitorowanie zagrożeń cywilizacyjnych .
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Analiza planów nauczania ,
Rozmowy z uczniami i rodzicami ,
Ankieta wśród uczniów i nauczycieli

Dowody wykonania :
Określony model nauczyciela i ucznia ,
Harmonogram wycieczek ,
Zapisy w dziennikach zajęć . Część 2 : Plan działania 4

Zadanie 3. Wykreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku.

Cel : Szkoła aktywnie uczestniczy w kulturalnym i sportowym życiu wsi .

Kryteria sukcesu : Uczniowie i nauczyciele identyfikują się ze szkołą.
Nauczyciele realizują wizję i cele szkoły promując pozytywne cechy uczniów i szkołę .
Działania
1.Opracowanie regulaminów i zaproszenie innych szkół z terenu gminy do udziału w międzyszkolnych konkursach promujących nasz region.
2. Zorganizowanie wystawy i aukcji prac plastycznych uczniów w celu pozyskania środków na zakup pomocy dydaktycznych.
3.Udział uczniów w oficjalnych uroczystościach lokalnych .
4.Wydawanie ulotki informacyjnej dla rodziców i środowiska .
Monitorowanie i ewaluacja procesu :

Opinie rodziców , uczniów , władz gminnych ,
Lustracje sali ,

Dowody wykonania :

Zaproszenia ,
Regulaminy ,
Zdjęcia , albumy ,
Ulotka informacyjna
Kronika
Część 2 : Plan działania 5

PRIORYTET 5. Podniesienie warunków pracy .


Zadania szczegółowe
1. Wyposażenie sal dydaktycznych .
2.Zaadoptowanie pomieszczenia na salę ćwiczeń gimnastycznych .
Część 2 : Plan działania 5

Zadanie 1. Wyposażenie sal dydaktycznych .

Cel : Tworzenie nowoczesnej bazy oświatowej .

Kryteria sukcesu : Uczniowie i nauczyciele mają możliwość wykorzystania technik wizyjnych .
Nauczyciele wykorzystują zalecane środki dydaktyczne zalecane przez MEN .
Odnowione i dobrze zagospodarowane sale lekcyjne .
Działania
1.Zaopatrzenie szkoły w komputery .
2.Zaangażowanie rady rodziców i opracowanie wspólnego planu pozyskiwania środków finansowych z przeznaczeniem na zakup pomocy .
3.Zakup niezbędnych pomocy i książek do sprawdzianu w kl. VI .
4.Pozyskiwanie rodziców do odnawiania sal i wykonywania ciekawego wystroju.
5.Pozyskiwanie środków z UMiG na remont szkoły.
Pozyskiwanie sponsorów.
6. Stworzenie banku standaryzowanych testów badania kompetencji .
Monitorowanie i ewaluacja procesu :

Lustracja biblioteki ,
Rozmowy z UMiG ,
Obserwacja ,
Rozmowy z rodzicami , uczniami ,
Badanie dokumentów ,
Informacje od rodziców ,


Dowody wykonania :
Komputery
Plany i sprawozdania
Środki finansowe i prowadzone prace w szkole ,
Umowy ze sponsorami ,
Bank testów w bibliotece szkolnej .
Część 2 : Plan działania 5
Zadanie 2. Zaadoptowanie pomieszczenia na salę Cwiczeń gimnastycznych .

Cel : W czasie złych warunków atmosferycznych zajęcia odbywają się w zaadoptowanym pomieszczeniu .

Kryteria sukcesu : Oddana do użytku sala zastępcza do ćwiczeń gimnastycznych .

Działania
1.Wykonanie i zamontowanie osłon na okna.
2.Zakup, uzupełnienie pomocy dydaktycznych .
3.Wykonanie bieżni na boisku szkolnym.
4.Pozyskiwanie sponsorów.
5.Wykonanie ekspertyz sprawdzających stan techniczny budynku szkoły.
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Rozmowy z Powiatowym Rejonem Dróg w Piszu
Rozmowy z nauczycielami , uczniami , rodzicami
Analiza dokumentów
Umowy ze sponsorami ,

Dowody wykonania :
Sala ćwiczeń gimnastycznych ,
Książka materiałowa ,
Bieżnia na boisku
Protokoły z badań technicznych budynku szkoły. Część 2 : Plan działania 6
Priorytet 6 .Popularyzowanie działań szkoły , organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


Zadania szczegółowe
1.Promowanie działań szkoły poprzez gazetkę szkolną , w prasie lokalnej.
2.Integracja środowiska lokalnego poprzez imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe
3.Opracowanie ceremoniału apeli szkolnych .

Część 2 : Plan działania 6

Zadanie 1. Promowanie działań szkoły poprzez gazetkę szkolną , w prasie lokalnej .

Cel : Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Kryteria sukcesu : 70% mieszkańców wie co się dzieje w szkole .
Działania
1.Powołanie do życia gazetki .
2.Nawiązanie stałej współpracy z „Wiadomościami Piskimi”,”Faktami Piskimi „
3.Promocja szkoły w telewizji lokalnej .
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Ankieta wśród mieszkańców obwodu szkoły ,
Rozmowa z pracownikami szkoły , Zarządem RR.SU.

Dowody wykonania :
Kolejne numery gazetki ,
Artykuły w prasie ,
Reklamy w telewizji kablowej .

Część 2 : Plan działania 6

Zadanie 2. Integracja środowiska lokalnego poprzez imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe,

Cel: Zacieśnienie więzi między środowiskiem lokalnym a szkołą.

Kryteria sukcesu : 40% rodziców aktywnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę.

Działania
1.Podziękowania najaktywniejszym rodzicom na łamach lokalnej prasy.
2.II Edycja obchodów Dnia Dziecka-Dniem Sportu.rekreacji i zdrowia
3.Wycieczki krajoznawcze po Mazurach dla nauczycieli i rodziców.
4.Jesienny rodzinny bieg przełajowy.
5.Opracowanie kalendarza imprez i
uroczystości
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Rozmowy z rodzicami –opinie. Udział w imprezach .
Dowody wykonania: Kronika, sprawozdania,artykuły w prasie,sprawozdania,protokoły

Część 2 ; Plan działania 6

Zadanie 3. Opracowanie ceremoniału apeli szkolnych .

Cel : Posiadanie własnego ceremoniału.

Kryteria sukcesu : Szkoła posiada własny ceremoniał
Działania
1.Powołanie zespołu opracowującego ceremoniał szkolny,
2.Zasięgnięcie opinii uczniów,rodziców,
nauczycieli.
3.Zatwierdzenie
ceremoniału przez radę
pedag.
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
*opinia zespołu *rozmowa z uczniami,nauczycielami i rodzicami
Dowody wykonania:Opracowany dokument „Ceremoniał apeli szkoły „

Część 2: Plan działania 7
PRIORYTET 7. Promowanie w działaniach szkoły , zdrowego stylu życia .


Zadania szczegółowe
1.Realizacja ścieżki prozdrowotnej .
2.Imprezy szkolne promujące zdrowie .
3.Propagowanie akcji prozdrowotnej wśródrodziców .
4.Propagowanie aktywnego wypoczynku .

Zadanie 1. Realizacja ścieżki prozdrowotnej .

Cel: Promowanie zdrowego stylu życia .

Kryteria sukcesu : Wszyscy uczniowie realizują szkolną politykę edukacji zdrowotnej .

Działania
1.Opracowanie harmonogramu realizacji szkolnej polityki edukacji zdrowotnej na wszystkich poziomach nauczania.
2.Spotkania w zespołach w celu omówienia i ewentualnie skorygowania naszych działań:
zespół samokszt. naucz. zintegrowanego,
wych. i n-le real. ścieżkę prozdrowotną,
3. Akcentacja w treściach realizowanych na godzinach do dyspozycji dyrektora tematyki związanej ze zdrowiem i bezpiecznym życiem .
Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych ,
Hospitacje zajęć ,
Rozmowy z dziećmi.
Dowody wykonania :
Harmonogram ,
Plany realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy
Zapisy w dziennikach lekcyjnych .

Część 2: Plan działania 7

Zadanie 2. Imprezy szkolne promujące zdrowie .

Cel: Wytworzenie w uczniach dbania o własne zdrowie .

Kryteria sukcesu : Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w imprezach szkolnych promujących zdrowe życie .

Działania
1.Opracowanie kalendarza imprez szkolnych promujących zdrowe życie.
2.Organizowanie imprez szkolnych promujących zdrowe życie :
apele , konkursy , akcje plastyczne , guizy ,
3.Udział uczniów w akcjach prozdrowotnych.
4.Wybory „sportowca szkoły”.
5. „Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo „ to jeden z priorytetów pracy świetlicy.

Monitorowanie i ewaluacja procesu :
Opinia SU,
Analiza dokumentacji szkolnej,
Informacje od nauczycieli ,
Dowody wykonania :
Kalendarz imprez ,
Regulaminy ,
Sprawozdania ,
Zapisy w dziennikach,

Część 2 : Plan działania 7

Zadanie 3 . Propagowanie akcji prozdrowotnej wśród rodziców.

Cel : Zacieśnienie więzi między środowiskiem a szkołą.

Kryteria sukcesu : 50% rodziców uczestniczy w akcji prozdrowotnej .

Działania
1.Zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej „Mamo,tato , baw się z nami „
2. Zorganizowanie wywiadówki na sportowo.
kl.IV-VI
kl.I-III
kl.I-VI
3.Odwiedziny w domu ucznia – organizacja miejsca pracy i wypoczynku .
4.Analiza ankiet dotyczących organizacji miejsca pracy i wypoczynku.
5. Pedagogizacja rodziców dotyczących promocji zdrowia .
Monitorowanie i ewaluacja procesu:
Rozmowy z rodzicami-opinia,
Analiza dokumentacji szkolnej , protokoły
Dowody wykonania :
Scenariusze ,
Zapisy w dziennikach ,
Protokoły,
Raport z przeprowadzonej ankiety.
Referat

Część 2 : Plan działania 7

Zadanie 4 . Propagowanie aktywnego wypoczynku .

Cel: Stworzenie warunków i możliwości aktywnego wypoczynku.

Kryteria sukcesu : Wszyscy uczniowie potrafią zorganizować sobie czas wolny .

Działania
1.Realizacja czwartej godziny wych.fizycznego w formie zajęć rekreacyjnych i sportowych w kl.V-VI oraz zajęć rekreacyjnych i gier i zabaw ruchowych w kl.IV.
2.Rekreacja na świeżym powietrzu-wycieczki terenowe, gry i zabawy w terenie .
3.Kultywowanie biegów przełajowych przez Kożuchy.
4.Organizacja Dnia Dziecka na sportowo ze współudziałem rodziców.
5.Wykonanie gazetki ściennej propagującej zdrowy styl życia/zdjęcia/.

Monitorowanie i ewaluacja procesu:
Rozmowy z uczniami i rodzicami .
Analiza planów nauczania ,
Analiza dokumentów
Dowody wykonania :
Karty wycieczki ,
Scenariusze,
Gazetka ścienna ,
Zdjęcia ,
Ankiety ,Data powstania: piątek, 27 cze 2003 11:42
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:22
Data edycji: piątek, 27 cze 2003 11:45
Opublikował(a): Jan Archacki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 11214 razy
Ilość edycji: 2