BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

z działalności Burmistrza Białej Piskiej i realizacji uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej za okres od 31 maja 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
W analizowanym okresie sprawozdawczym wydałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
1.wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała Piska

2.wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Biała Piska

3.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –dotyczy wykonania projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej wraz z budową kolektora tłocznego z Bemowa Piskiego do Drygał oraz budowa kolektora sanitarnego i przykanalików w Bemowie Piskim.


Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej określających stawki opłat
i podatków lokalnych na 2006 r. jest następująca:
1.nanoszono zmiany geodezyjne zmieniające stan posiadania podatników
2.wydano decyzje wymiarowe lub o zmianie decyzji wymiarowych na podstawie otrzymywanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Piszu
3.podatnikom podatku rolnego wydawano decyzje z tytułu nabycia gruntów na powiększenie
gospodarstwa rolnego
4.wydawano zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa i o nie zaleganiu w opłacie
podatku
5.księgowano wpłaty na konta podatników i wystawiano upomnienia na zaległą II ratę podatku


Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej przedstawia się następująco:

1. Przyjęto 110 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego
z czego rozpatrzono:
- 79 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 1 negatywnie / decyzje odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 30 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji – 12 926,88zł.
3. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych
zarządców na czerwiec 2006r.
Ogółem wypłacono 79 591,24 zł ( 584 osób)
w tym : dla zarządców 60 987,25 zł
dla wnioskodawców 18 603,99zł ( 200 os.)

Koordynowano czynności związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, parku, placu zabaw
i stadionu miejskiego, księgowaniem wpłat czynszowych, dodatków mieszkaniowych, energii elektrycznej na kartotekach lokali z Bemowa Piskiego, faktur WAM-u dla

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest następujący:
Pragnę poinformować, że obecnie trwają roboty budowlane przy odnowie nawierzchni ulic wraz z ciągami dla pieszych na Placu Mickiewicza w Białej Piskiej. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W związku z faktem, że Plac Mickiewicza przecina: Droga Krajowa Nr 58, Droga Wojewódzka Nr 667 i Drogi Powiatowe /ul. Targowa, Żeromskiego i Konopnickiej/, informuje, że z przyczyn niezależnych remont dotyczy tylko
i wyłącznie ulic Placu Mickiewicza należących do Gminy. Zakres remontu: wymiana chodników, wjazdów, remont nawierzchni, wymiana ławek na skwerach, przebudowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu zielonego.

W związku z trwającą inwestycją wynegocjonowałem dodatkowo z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - remont części chodnika przy Ul. Słowackiego w Białej Piskiej
i z Powiatowym Zarządem Dróg- remont części chodnika przy Ul. Konopnickiej w Białej Piskiej.

W związku z powyższym składam serdeczne podziękowania dla GDDKiA, PZD, jak również dla prywatnych właścicieli działek za wspólne zaangażowanie w niniejsze przedsięwzięcie. Jednocześnie przepraszam za utrudnienia w komunikacji. Planowany termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na 31-07-2006r.

Ponadto w przygotowaniu są przetargi:
- na wymianę opraw oświetleniowych w Bemowie Piskim.
- na remont ulicy Witosa i Mazurskiej w Białej Piskiej.

Wykonano:
- remont ulicy osiedlowej przy Kajki w Białej Piskiej.
- zagospodarowanie terenu zielonego na placu w Drygałach. W najbliższych dniach planuje spotkanie z mieszkańcami Drygał w celu omówienia koncepcji dalszego zagospodarowania niniejszego terenu

Zlecono:
- wykonanie projektu na modernizację kładki wraz z ciągiem dla pieszych od
ul. Konopnickiej do ul. Sikorskiego w Białej Piskiej
- wykonanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jakuby, Kukły, Oblewo i Zabielne.

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem list zadań inwestycyjnych do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 za pośrednictwa WFOŚiGW przedstawiłem Ministerstwu Rozwoju Regionalnego następujące przedsięwzięcia: Budowa wodociągów Iłki- Drygały- Nitki- Pogorzel Mała, Bełcząc- Komorowo- Kożuchy Małe- Konopki, Budowa wodociągu Kumielsk- Gruzy- Guzki- Grodzisko, Budowa kanalizacji Świdry Kościelne- Kożuchy- Rolki- Danowo, Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Białej Piskiej, Budowa kolektora Bemowo Piskie- Drygały wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, Modernizacje systemu ciepłowniczego w Białej Piskiej, Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulimach i Budowa kanalizacji Ruda- Giętkie- Orłowo- Kaliszki


Informuje również, że w związku z potrzebami mieszkańców, zwłaszcza rolników poszczególnych wsi w dniu 2006-06-19 wystąpiłem do Rady Miejskiej o zaciągnięcie kredytu na budowę sieci wodociągowych Iłki- Drygały- Nitki- Pogorzel Mała, Bełcząc- Komorowo- Kożuchy Małe- Konopki, Kumielsk- Gruzy- Guzki- Grodzisko, których budowa planowana była na rok bieżący.
Niniejsze projekty zostały także zgłoszone do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Z zakresu zagadnień inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
 Przygotowywano projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj:
• wszczęto postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz
o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• uzgadniano projekty decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Przygotowano analizy do decyzji o warunkach zabudowy,
 Realizowano sprawy z zakresu budownictwa ogólnego, zmiany architektury budynków,
z zakresu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
• Przygotowywano zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• Przygotowywano wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

* przygotowano procedurę przetargową i rozstrzygnięto przetarg na „Wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej wraz z budową kolektora tłocznego z Bemowa Piskiego do Drygał oraz budową kolektora sanitarnego i przykanalików w Bemowie Piskim ”

* Realizowano sprawy z zakresu zachowania porządku, czystości i przestrzegania
przepisów ochrony środowiska, na terenie Miasta i Gminy Biała Piska - interwencje,
prowadzenie spraw z w/w zakresu.
* Nadawano numery porządkowe budynkom, wyjaśniano sprawy sporne w w/w kwestii.
* Prowadzono postępowania związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie jest następująca:
1. Wydawano zezwolenia na napoje alkoholowe, zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zmiany
zaświadczeń oraz decyzji o likwidacji działalności gospodarczej.
2. Przygotowano i przeprowadzono w dniach 7-8 czerwca powiatowego ćwiczenia obrony cywilnej.
3. Przetwarzano dokumentację dot. spraw ewidencji ludności , dowodów osobistych i USC.
4. Opracowano dokumentację dla TBD w Olsztynie i MSWiA w Warszawie.
5. Aktualizowano rejestr wyborców, kartoteki pobytu stałego i czasowego.
6. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego.
7.Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
8. Współpracowano z organami administracji odnośnie zmian wynikających z ewidencji ludności.

W zakresie rolnictwa – na zlecenie GUS były prowadzone pogłowia bydła
w 92 gospodarstwach. Prowadzone są także badania w wylosowanych gospodarstwach rolnych w zakresie : użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz charakterystyki gospodarstwa rolnego.

Ponadto:
1. Sporządzono 6 wykazów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

2. Zawarto 7 umów dzierżawy na działki warzywne

3. Sporządzono 7 notatek służbowych do obciążenia podatkiem od nieruchomości

4. Aktualizowano umowy dzierżawy

5. Sporządzono 3 karty do KRUS.


Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:

a) Nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 97/26 o powierzchni 98 m2 zabudowanej domkiem letniskowym położonej w Sokołach Jeziornych bezprzetargowo na rzecz właściciela domku,
b) Nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 217 i 219/9 o powierzchni 1,64 ha, przeznaczonych na cele rolne, położonych w Drygałach w trybie przetargowym.

Sporządzono wykazy na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
a) Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 75/1
o powierzchni 2500 m2 położonej w Pogorzeli Wielkiej , przeznaczonej na cele rolne,
b) Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerem geodezyjnym 43/1 o pow. 2000 m2 i 43/2 o pow. 3000 m2 położonych w Sulimach, przeznaczonych na cele rolne,
c) Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 300
o pow. 7611 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej, przeznaczonej na cele rolne,
d) Na sprzedaż nieruchomości;
- Niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 91/2 o pow. 3500 m2 , przeznaczonej na cele rolne, położonych w Orłowie,
e) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1023/2 o pow. 946 m2 położonej w Drygałach przy ul. Kościuszki, przeznaczonej na cele usługowe,

Sporządzono wykazy na sprzedaż następujących nieruchomości w trybie bezprzetargowym:
a) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 74
w udziale 67/100 części o pow. 2600 m2 położonej w Konopkach 3/2 , na rzecz najemcy.
b) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 13/, na rzecz najemcy.
c) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 193/30
o pow. 182 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1A/1, na rzecz
najemcy,
d) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku dwurodzinnym w Guzkach pod numerem 17, na rzecz najemcy,
e) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku dwurodzinnym w Guzkach pod numerem 17, na rzecz najemcy.
f) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 i 16/2 o pow. 3921 m2 położonej w Lisach pod numerem 6 , na rzecz najemcy,
g) na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 21 na rzecz najemcy,
h) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 201/1
o pow. 201 położonej w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki , na rzecz wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych w budynku trzyrodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 14,
i) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem geodezyjnym 42/2 położonej w Zabielnym na rzecz współwłaścicieli działki sąsiedniej,
j) na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 185 o pow. 2371 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego , na rzecz użytkownika wieczystego gruntu.
k) Wydano 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność: Gminy Biała Piska.
l) Sporządzono 4 projekty uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych, lokali i budynków od ANR.

Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski

Data powstania: czwartek, 29 cze 2006 07:19
Data opublikowania: czwartek, 29 cze 2006 07:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:26
Opublikował(a): Mariusz Kropiewnicki
Zaakceptował(a): Mariusz Kropiewnicki
Artykuł był czytany: 8560 razy