BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr IX/51/2003

Uchwała Nr IX/51/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 30 maja 2003r

w sprawie

zmian budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 112 ust. 2 pkt. 6, 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148/ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu

  1. Zwiększyć dochody o kwotę 494.287 zł /zał. Nr 1/

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu

  1. Zmniejszyć wydatki o kwotę 7.462 zł /zał. Nr 2/
  2. Zwiększyć wydatki o kwotę 629.432 /zał. Nr 2/
  3. Z wydatków o których mowa w pkt.1,2
  • zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę 7.462 zł /zał. Nr 4/
  • zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 100.432 zł /zał. Nr 4/

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 127.683 zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

  1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 494.287 zł

§ 5.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY –19.769.920

WYDATKI – 19.697.603

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/51/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 30 maja 2003r

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

§

Plan

Zmniejszyć

Zwiększyć

Plan po

Zmianach

600

60016

6291

-

-

494.287

494.287

 

Rozdz. 60016

 

-

-

494.287

494.287

 

Dz. 600

 

-

-

494.287

494.287

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/51/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 30 maja 2003r

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Plan

Zmniejszyć

Zwiększyć

Plan po zmianach

600

60016

6050

814.901

7.462

-

807.439

 

Rozdz. 60016

 

1.012.901

7.462

 

1.005.439

 

Dz. 600

 

1.012.901

7.462

 

1.005.439

700

70095

4270

129.781

 

169.000

298.781

 

Rozdz. 70095

 

448.954

 

169.000

617.954

 

Dz. 700

 

448.954

 

169.000

617.954

801

80101

4270

120.039

 

100.000

220.039

 

Rozdz. 80101

 

5.387.943

 

100.000

5.487.943

801

80110

6050

735.713

 

100.432

836.145

 

Rozdz. 80110

 

2.859.689

 

100.432

2.960.121

 

Dz. 801

 

9.546.545

 

200.432

9.746.977

853

85315

3110

1.273.718

 

110.000

1.383.718

 

Dz. 853

 

2.838.270

 

110.000

2.948.270

900

90095

4150

-

 

150.000

150.000

 

Rozdz. 90095

 

26.000

 

150.000

176.000

 

Dz. 900

 

902.726

 

150.000

1.052.726

 

Ogółem

 

 

7.462

629.432

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/51/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 30 maja 2003r

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

 

 

 

 

Dział

 

 

 

Rozdział

Nazwa

zadania

inwestycyjnego

i okres realizacji w latach

 

Łączne

nakłady finansowe

(5+8+9+10)

PLANOWANE NAKŁADY

JEDNOSTKI

ORGANIZAC.

REALIZUJĄC.

ZADANIE

ROK

budżetowy

2003

(6+7)

W TYM

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ŚRODKI

POCHODZĄCE

Z INNYCH

ŹRÓDEŁ

 

2004r.

 

2005r.

ŚRODKI

WŁASNE

 

KREDYTY

I POŻYCZKI,

DOTACJE CELOWE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

01010

Budowa wodociągów

wiejskich

637.000

187.000

187.000

-

 

250.000

200.000

Urząd Miasta

i Gminy w Białej Piskiej

600

60016

Budowa dróg gminnych

905.000

-

-

 

 

450.000

455.000

j.w.

600

60016

Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody

807.439,47

807.439,47

313.152,15

494.287,32

 

 

 

j.w

710

71004

Plan Zagospodarowania

Przestrzennego

180.000

60.000

60.000

-

-

50.000

70.000

j.w.

750

75023

Zakupy inwestycyjne

7.500

7.500

7.500

-

-

-

-

j.w.

801

80110

Budowa Gimnazjum z salą

Gimnastyczną i segmentem żywieniowym w Białej Piskiej

6.100.000

836.145

836.145

-

4.363.855

900.000

-

j.w.

900

90001

Kanalizacja sanitarna

w Białej Piskiej , Drygałach

630.000

350.000

150.000

200.000

100.000

180.000

-

j.w.

900

90001

Kanalizacja Bemowo Piskie- Drygały z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej

600.000

-

-

-

-

200.000

400.000

 

900

90015

Budowa nowych punktów świetlnych

86.500

86.500

-

86.500

-

-

-

j.w.

Ogółem:

9.953.439,47

2.334.584,47

1.553.797,15

780.787,32

4.463.855

2.030.000

1.125.000

j.w

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 10:42
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:25
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2497 razy