BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/38/2003

Uchwała Nr VI/38/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 8 kwietnia 2003r

w sprawie

zmian budżetu gminy na 2003 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148/ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu

  1. Zmniejszyć wydatki o kwotę- 86.500 zł /zał. Nr 2/
  2. Zwiększyć wydatki o kwotę- 286.500 zł /zał. Nr 2/
  3. Z wydatków o których mowa w pkt. 2
  • zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 286.500 zł /zał. Nr 4/

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 200.000 zł jest:

  • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie- 200.000 zł /załącznik Nr 6/

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY –19.275.633

WYDATKI – 19.075.633

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/38/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 8 kwietnia 2003r

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Plan

Zmniejszyć

Zwiększyć

Plan po zmianach

900

90001

6050

150.000

-

200.000

350.000

 

rozdz. 90001

 

150.000

-

200.000

350.000

900

900

90015

90015

4270

6050

86.500

-

86.500

-

-

86.500

-

86.500

 

rozdz. 90015

 

456.726

86.500

86.500

456.726

900

 

 

702.726

86.500

286.500

902.726

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/51/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 30 maja 2003r

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

 

 

 

 

Dział

 

 

 

Rozdział

Nazwa

zadania

inwestycyjnego

i okres realizacji w latach

 

Łączne

nakłady finansowe

(5+8+9+10)

PLANOWANE NAKŁADY

JEDNOSTKI

ORGANIZAC.

REALIZUJĄC.

ZADANIE

ROK

budżetowy

2003

(6+7)

W TYM

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ŚRODKI

POCHODZĄCE

Z INNYCH

ŹRÓDEŁ

 

2004r.

 

2005r.

ŚRODKI

WŁASNE

 

KREDYTY

I POŻYCZKI,

DOTACJE CELOWE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

01010

Budowa wodociągów

wiejskich

637.000

187.000

187.000

-

 

250.000

200.000

Urząd Miasta

i Gminy w Białej Piskiej

600

60016

Budowa dróg gminnych

1.719.901

814.901

814.901

 

 

450.000

455.000

j.w.

710

71004

Plan Zagospodarowania

Przestrzennego

180.000

60.000

60.000

-

-

50.000

70.000

j.w.

750

75023

Zakupy inwestycyjne

7.500

7.500

7.500

-

-

-

-

j.w.

801

80110

Budowa Gimnazjum z salą

Gimnastyczną i segmentem żywieniowym w Białej Piskiej

6.100.000

735.713

735.713

-

4.464.287

900.000

-

j.w.

900

90001

Kanalizacja sanitarna

w Białej Piskiej , Drygałach

630.000

350.000

150.000

200.000

100.000

180.000

-

j.w.

900

90001

Kanalizacja Bemowo Piskie- Drygały z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej

600.000

-

-

-

-

200.000

400.000

 

900

90015

Budowa nowych punktów świetlnych

86.500

86.500

-

86.500

-

-

-

j.w.

Ogółem:

9.960.901

2.241.614

1.955.114

286.500

4.564.287

2.030.000

1.125.000

j.w

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VI/38/03

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 8 kwietnia 2003r

ŻRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE

NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

/w złotych/

Lp.

Treść

Klasyfikacja przychodów i rozchodów

Kwota

Przewidywane wykonanie 2002

Plan 2003r

1

2

3

4

5

1

Planowane dochody

 

16.987.210

18.641.524

2

Planowane wydatki

 

18.434.113

18.441.524

Nadwyżka (1-2)

 

 

200.000

Deficyt (1-2)

 

1.446.903

-

I

Finansowanie

 

 

200.000

Przychody ogółem

 

1.572.903

200.000

1

Kredyty zaciągane w bankach krajowych

§ 952

 

 

2

Pożyczki (uzyskane)

§ 952

 

200.000

3

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 955

 

 

4

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ od 941 do 944

 

 

5

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

 

6

Obligacje j.s.t. oraz związków kom.

§ 911

1.500.000

-

7

Sprzedaż papierów wartościowych

§ 931

 

 

8

Inne źródła

 

72.903

 

Rozchody ogółem

 

126.000

400.000

1

Spłata kredytu

§ 992

 

 

2

Spłata pożyczek

§ 995

126.000

-

3

Pożyczki udzielone

§ 992

 

 

4

Lokaty w bankach

§ 994

 

 

5

Wykup papierów wartościowych

§ 982

 

 

6

Wykup obligacji samorządowych

§ 971

 

400.000

7

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 10:22
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:26
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2507 razy