BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/12/2002

UCHWAŁA Nr III/ 12/2002

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 18 grudnia 2002r.w sprawie :

stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

(j. t. Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 19991r o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002r Nr 9 , poz.84 z późn. zm.) Rada Miejska

w Białej Piskiej uchwala, co następuje:


§ 1


 1. Podatek od środków transportowych od samochodu ciężarowego wynosi rocznie:

 1. o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 410zł.

 2. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie – 610zł

 3. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 760 zł

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą rocznie :

Liczba osi,dopuszczalna masa
alna

masa całkowita
STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

(w tonach )
Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszniem
e z zawieszeniem
inne systemy zawiewszenia my zawieszenia
nie mniej mniej niż pneumatycznym lub zawieszniem
awieszeniem
osi jezdnych

niż
uznanym za równoważne

1. 2.
3.


4.DWIE OSIE I MNIEJ IE I MNIEJ12 13
510zł.


530zł.
13 14
610zł.


630zł.
14 15
720zł.


740zł.
15 i więcej
780 zł.


1130zł.TRZY OSIE
12 17
510zł.


610zł,
17 19
610zł.


720zł.
19 21
680zł.


780zł.
21 23
720zł.


900zł.
23 25
900zł.


1430zł.
25 i więcej
910zł.


1440zł.CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25
820zł.


880zł.
25 27
880zł.


940zł.
27 29
940zł.


1480zł.
29 31
1470zł.


2250zł.
31 i więcej
1480zł.


2260zł.
 1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą stawka podatku od środków transportowych wynosi rocznie :

 1. o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 920zł


 1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie :

Liczba osi, Doposzczalna masacałkowita zespołu pojazdów:cignik siodłowy plus napczepa, wy plus naczepa STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ciągnik balastowy plus przyczepa(w tonach )nie mniej mniej niż Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszniem


inne systemy zawiewszenia

niż
pneumatycznym lub zawieszniem


osi jezdnychuznanym za równoważne

1. 2.
3.


4.DWIE OSIE I MNIEJ
12 18
610zł.


720zł.
18 25
720zł.


820zł.
25 31
820zł.


920zł.
31 i więcej
1270 zł.


1740zł.TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40
1120zł.


1530zł.
40 i więcej
1530 zł.


2260zł.

 1. Od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą :

 1. od 7 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi rocznie – 250 zł


 1. Od przyczepy lyb naczepy , które łacznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie :

Liczba osi, dopuszczalnamasa całkowita zespołupojazdów ; przyczepaLiczba osi,dopuszczalnamasa całkowita zespołupojazdów: naczepa/
STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

przyczepa + pojazdsilnikowy (w tonach )

Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszniem

szeniem inne systemy zawiewszenia my zawieszenia
nie mniej mniej niż pneumatycznym lub zawieszniem
zawieszeniem
osi jezdnych

niż
uznanym za równoważne

1. 2.
3.


4.Jedna Oś
12 18
210zł.


310zł.
18 25
310zł.


410zł.
25 i więcej
410zł.


510zł.
DWIE OSIE
12 28
510zł.


610zł.
28 33
610zł.


820zł.
33 38
820zł.


1230zł.
38 i więcej
1020zł.


1530zł.TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38
820zł.


920zł.
38 i więcej
1020zł.


1230zł.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, stawki podatku wynoszą rocznie :

 1. mniejszej niż 30 miejsc - 720zł

 2. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1330zł.


§ 2


Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Urzędu Miasta
i Gminy w Białej Piskiej .


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego
i obowiązuje od 01.01.2003r

Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 19:10
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:31
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2146 razy