BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XLIII/427/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie
przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Biała Piska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o przekazanie na własność Gminy Biała Piska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z poniższym opisem:

Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 42/2 o powierzchni 800 m2 położonej na terenie obrębu wsi Giętkie, stanowiącej drogę.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki