BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XLIII/426/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie
zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej Piskiej przy ul.Batorego .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 14 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości niezabudowanych jak niżej:


Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 123/5 o powierzchni 465 m 2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Batorego , stanowiącej własność Gminy Biała Piska,- na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 128/3 o powierzchni 275 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Batorego , stanowiącą własność Bożeny Anny Gałązki.


§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki