BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XLIII/424/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 14 ust. 1, art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach na własność Gminy Biała Piska nieruchomości Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa jak niżej:

1. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 224 o powierzchni 1,3 ha położonej na terenie obrębu wsi Monety, stanowiącej drogę o charakterze gminnym,
2. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 217/1 o powierzchni 1,22 ha położonej na terenie obrębu wsi Monety, stanowiącej drogę o charakterze gminnym,
3. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 246/1 o powierzchni 0,91 ha położonej na terenie obrębu wsi Monety, stanowiącej drogę o charakterze gminnym,
4. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 241 o powierzchni 0,44 ha położonej na terenie obrębu wsi Monety, stanowiącej drogę o charakterze gminnym,
5. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 217/2 o powierzchni 0,5 ha położonej na terenie obrębu wsi Monety, stanowiącej drogę o charakterze gminnym,
6. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 247/3 o powierzchni 0,16 ha położonej na terenie obrębu wsi Monety, stanowiącej drogę o charakterze gminnym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki