BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XLIII/414/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie
sprzedaży na rzecz Zakładu Energetycznego Białystok S.A. w Białymstoku
nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, położonej
w Bemowie Piskim, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 34 ust. 1 pkt. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz Zakładu Energetycznego Białystok S.A. w Białymstoku nieruchomości zabudowanej jak niżej:


Nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym część z działki 20/107 o powierzchni 31 m2 zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej wraz z siecią doprowadzającą eNN do budynków wielorodzinnych o numerach 91, 92, 93, 94, 95 i 96 przy ul. Lipowej, położonej w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki