BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XLIII/422/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie
sprzedaży nieruchomości położonej w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 1
stanowiącej własność Gminy Biała Piska.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) art. 32 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 5, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej jak niżej:


Nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 185 o powierzchni 2371 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 1 na rzecz użytkownika wieczystego.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki