BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XLIII/417/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie
sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Sulimach
stanowiących własność Gminy Biała Piska.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych jak niżej:


1. Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 43/1 o powierzchni 0,20 ha
położonej na terenie obrębu wsi Sulimy, przeznaczonej na cele rolne,

2. Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 43/2 o powierzchni 0,30 ha położonej na terenie obrębu wsi Sulimy, przeznaczonej na cele rolne.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki