BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XLIII/421/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie
oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Piskiej przy
ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ), art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1



Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na 10 lat, z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości niezabudowanej jak niżej:


Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym część z działki 66/2 o powierzchni 300 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Zielonej, przeznaczonej pod budowę i eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych dla celów telefonii komórkowej DCS/GSM/UMTS.



§ 2



Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki