BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XLIII/412/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie
sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lisach pod numerem 6
stanowiącej własność Gminy Biała Piska.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej jak niżej:


Nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 67/1 i 16/2 o powierzchni 0,3921 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonej w Lisach pod numerem 6.
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki