BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 26.04 – 30.05.2006r.
W okresie sprawozdawczym realizowałem uchwały organu stanowiącego gminy, zadania gminy określone przepisami prawa i wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Powyższe czynności wykonywałem w następujący sposób:

I. wydałem akt normatywny w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Bemowie Piskim

II.zarządzenia kierownika urzędu dotyczyły:
1.wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu medycznej
i pielęgnacyjnej opieki nad chorymi niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku w 2006
roku
2.wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu w 2006 r.
3.zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Monety. Jednostka pomocnicza gminy
w dniu 29 maja br. zdecydowała o wyborze p. Bagińskiego Mariusza na sołtysa sołectwa
Monety.

III. Wydawałem decyzje administracyjne, zaświadczenia, postanowienia w sprawach podatków i opłat lokalnych, tj.:
W okresie sprawozdawczym rozliczono 54 konto-kwitariuszy łącznego zobowiązania pieniężnego z płatności II raty.
Zaksięgowano około 2.580 wpłat na konta
Spisano protokoły o stanie majątkowym i wydano 21 decyzji umorzeniowych na zaległych podatek na łączną kwotę 1.688,00 zł., 3 decyzje na odroczenie II raty podatku na łączną kwotę 2.417,00 zł.
Wystawiono 6 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji na łączną kwotę 2.244,60 zł.
Naniesiono 53 zmiany geodezyjne zmieniające stan posiadania podatników
Wysłano 17 wezwań o dostarczenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem opodatkowania
Wydano 61 decyzji wymiarowych, w tym i o zmianie decyzji wymiarowych na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Piszu
Wydano 3 decyzje podatnikom podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego
Wydano 38 zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa i o nie zaleganiu w opłacie podatku.
Wystawiono i zaksięgowano 300 wpłat na łączne zobowiązanie pieniężne, 42 informacje
w sprawie podatku od nieruchomości i 31 aneksów w sprawie korekty wymiaru podatku od nieruchomości.
Uzgodniono wpływy podatku od nieruchomości na koniec kwietnia 2006 r.
Sporządzono listy płac na inkaso dla sołtysów

IV.Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

1. Wydawano zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz z tego tytułu
naliczono raty
2. Wydawano zaświadczenia o wpisie, zmian oraz decyzji o likwidacji działalności
gospodarczej
3. Aktualizowano bazę danych dot. ewidencji działalności gospodarczej i rejestru świadczeń
osobistych i rzeczowych, wydawano decyzje w tejże sprawie.
4. Odbyto posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
5. Przetwarzano dokumentację dot. spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych
i USC.
6. Opracowano dokumentację dla TBD w Olsztynie i MSWiA w Warszawie.
7. Aktualizowano rejestr wyborców i kartoteki pobytu stałego i czasowego.
8. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie z pobytu
stałego.
9. Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
10. Współpraca z organami administracji odnośnie zmian wynikających z ewidencji ludności.

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
Sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc kwiecień 2006r. z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
Wydano 152 odpisy skrócone i 6 odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego.
Przyjęto 13 zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński.
Sporządzono i rozliczono 8 aktów małżeństwa i 7 aktów zgonu
Wydano 2 decyzje w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego.

W zakresie dowodów osobistych:
Przyjęto i wprowadzono do bazy danych 152 wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe.
Wydano 96 dowodów osobistych, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.

III. Wydawałem decyzje administracyjne w zakresie dodatków mieszkaniowych, tj.:
1. Przyjęto 74 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego
z czego rozpatrzono:
- 60 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 2 negatywnie / decyzja odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 12 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w tym okresie to
9 501,58zł.
2. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na maj 2006r.
Ogółem wypłacono 77 127,10 zł ( 579 osób)
w tym : dla zarządców 59 399,64zł
dla wnioskodawców 17 727,46zł (193 os.)

Z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska
 Przygotowywano projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj:
• Wszczęto postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzupełnienia dokumentacji
• uzgadniano projekty decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Przygotowano analizę do decyzji o warunkach zabudowy,
 Wykonywano zadania z zakresu budownictwa ogólnego oraz zmiany architektury budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego
• Przygotowywano zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• Przygotowywano wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
* Przygotowano sprawozdania w zakresie zrealizowanych inwestycji
 Rozstrzygnięto przetarg na remont ulic Placu Mickiewicza wraz z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej Piskiej
 Przygotowano dokumentację i rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej wraz z budową kolektora tłocznego z Bemowa Piskiego do Drygał oraz budowy kolektora sanitarnego
i przykanalików w Bemowie Piskim
 Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji na pozostałe sieci wodociągowe wskazane w budżecie gminy na 2006r
* Interweniowano w sprawach dot. zachowania porządku i przestrzegania przepisów
ochrony środowiska, na terenie Miasta i Gminy Biała Piska
* Wyjaśniano sporne sprawy w kwestii nadania numeracji budynkom
* Nadzorowano działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt – bieżące interwencje
* Prowadzono sprawy z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
* Przygotowywano opinie dotyczących wpływu inwestycji na ochronę środowiska w
związku z wydawaniem decyzji przez Starostwo Powiatowe,
* Przygotowano projekty wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu Gminy Biała Piska, oraz wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Biała Piska
Z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
1. Prowadzono rejestr wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych na terenie Gminy
Biała Piska i zawierano umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych.
2. Załatwiano bieżące sprawy związane z zaległościami czynszowymi
3. Koordynowano czynności związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, parku, placu zabaw oraz stadionu miejskiego.
4. Opisywano faktury i księgowano wpłaty czynszu, dodatków mieszkaniowych, energii elektrycznej na kartotekach lokali komunalnych, faktur WAM-u dla poszczególnych najemców.

W zakresie rolnictwa i gospodarki leśnej
1. Sporządzono 6 wykazów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym i zawarto
7 umów dzierżawy na działki warzywne.
2. Dokonano aktualizacji umów dzierżawy oraz dokonano obmiaru działek przeznaczonych
do dzierżawy.
3.Następująco realizowano zadania z zakresu windykacji opłat z tytułu wieczystego:
1.dokonano aktualizacji ewidencji i naliczenia opłat rocznych dla nowych transakcji kupna
2.ewidencjonowano wpływy opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób prawnych
i fizycznych za 2006 r.Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnyc, tj.:
1.lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku czterorodzinnym w Monetach 16 w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy
2.nieruchomości niezabudowanych o nr geod. 137/9 i pow.1072 m² i 137/8 i pow.1005 m²
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Białej Piskiej
przy ul. Prusa w drodze przetargu
3.nieruchomości niezabudowanej o nr geod. 722/4 i pow.256 m² położonej w Białej Piskiej
przy ul .Polnej w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki sąsiedniej
4.nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 722/14 i pow.331 m² położonej
w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki
sąsiedniej


Ponadto ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
1. nieruchomości niezabudowanej o nr geod.13/7 i pow.1400 m²położonej w Skarżynie,
przeznaczonej na cele rolne
2. na sprzedaż udziału wynoszącego 75/100 w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
nr geod. 16 i pow.3000 m²
3. drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym
czterorodzinnym w Skarżynie 17
4. na najem nieruchomości o nr geod. 24/6 i pow.146 m² zabudowanej budynkiem
gospodarczym o pow.28,9 m² położonej w Rakowie Małym

Poza tym wydano dwie decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Biała Piska. Sporządzono 29 projektów uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych, lokali i budynków od Agencji Nieruchomości Rolnych.


Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: czwartek, 1 cze 2006 10:50
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2006 10:54
Opublikował(a): Mariusz Kropiewnicki
Zaakceptował(a): Mariusz Kropiewnicki
Artykuł był czytany: 8036 razy